Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 21 - Investeren in samenwerking en overleg binnen stroomgebieden van Aa en Wimp

Afgelopen jaren organiseerde het bekkensecretariaat Netebekken in verschillende gebieden overleg met alle betrokken actoren. Hiermee willen we samenwerking stimuleren, initiatiefnemers ondersteunen bij concrete realisaties op het terrein en bijdragen aan een sterk draagvlak. Zo kunnen we op het terrein sneller tot resultaat komen.

Voor het stroomgebied van het speerpuntgebied Aa verloopt de samenwerking sinds eind 2017 in een integraal project. Dankzij ondersteuning door een communicatiebureau kunnen we aan dit overleg nu een extra boost geven.

En omdat de toestand in het stroomgebied van de Wimp er op vooruit gaat willen we ook hier alle betrokkenen samenbrengen in een nieuw integraal project..

Stroomgebied van de Aa: belangen afstemmen

Langs de Aa spelen verschillende belangen. Het brongebied van de Aa stroomt door het verstedelijkt gebied Turnhout waar huishoudens en industrie via verharding en rioleringsinfrastructuur een invloed hebben op de Aa. Langs de middenloop van de Aa, door uitgesproken landbouwgebied, spelen de gevolgen van een oude ruilverkaveling: oeverafkalving door de verbreding, rechttrekking en verdieping. En aan de monding stroomt de Aa door habitatrichtlijngebied.

Nochtans bezit de Aa alle troeven om op te klimmen naar de top. Het gebied is daarom aangeduid als speerpuntgebied in het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan 2022-2027.  

Extra impuls aan samenwerking

Het bekkensecretariaat wil daarom een extra impuls geven aan de samenwerking en het overleg. 

Er werd een dienstverlener onder de arm genomen om ons bij te staan in de communicatie naar en de participatie van alle actoren. . 

     Nieuwsbrief, februari 2021

Stroomgebied van de Wimp: een mooie toekomst in het vizier

In het ontwerp stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 is de Wimp een nieuwkomer in de lijst van prioritaire waterlopen. Bij de screening van de waterloop is gebleken dat de toestand er op vooruit gaat. Zodanig zelfs dat we van mening zijn dat de goede toestand haalbaar moet zijn na uitvoering van alle nodige maatregelen tegen 2027.

Om er mee voor te zorgen dat deze maatregelen effectief gerealiseerd zullen zijn tegen 2027, start het bekkensecretariaat in het voorjaar van 2021 ook voor dit gebied een integraal project op. Intussen maakt VMM al een voorstudie voor het oplossen van een aantal belangrijke vismigratieknelpunten op de Wimp.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.