Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overlegstructuren

Het overleg tussen de waterbeheerders en met de betrokken administraties en actoren heeft een bestuurlijke pijler (bekkenbestuur), een maatschappelijke pijler (bekkenraad) en een ambtelijke pijler (gebiedsgericht en thematisch overleg). De motor van het integraal waterbeleid in een bekken is het bekkensecretariaat.

Bekkenbestuur

Het bekkenbestuur is de bestuurlijke pijler van het wateroverleg in het IJzerbekken. In dit orgaan zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten en polders).

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, de heer Carl Decaluwé, is de voorzitter van het bekkenbestuur. De bekkencoördinator is de secretaris. 

Samenstelling 

Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest aangeduid door de ministers bevoegd voor:

 • Leefmilieu en Waterbeleid (1)
 • Landinrichting en Natuurbehoud (1)
 • Openbare Werken en Mobiliteit (2)
 • Ruimtelijke Ordening (1)
 • Landbouw (1)
 • Economie (1) 

Vertegenwoordigers van de lokale besturen uit het bekken:

 • 1 mandataris van de provincie West-Vlaanderen
 • 1 mandataris per gemeente
 • 1 mandataris per polder  

Taken 

 • Het bekkensecretariaat organiseren en aansturen.
 • Het bekkenspecifieke deel van het 6-jaarlijkse stroomgebiedbeheerplan en van het jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma goedkeuren.
 • De waterbeleidsnota en het Vlaamse deel van het stroomgebiedbeheerplan adviseren.
 • De zoneringsplannen, de investeringsprogramma’s van de waterbeheerders en de investeringsprogramma's voor de waterzuiveringsinfrastructuur adviseren.
 • Belangrijke projecten of intenties binnen het bekken toelichten of bespreken.
 • .... 

Bekkenraad

De bekkenraad is het adviesorgaan van het bekken. De bekkenraad staat in voor het maatschappelijk overleg met het middenveld. Via de bekkenraad wordt het middenveld bij het integraal waterbeleid van het bekken betrokken.

Samenstelling

De voorzitter van de bekkenraad is de bekkencoördinator.

In de bekkenraad zetelen vertegenwoordigers uit volgende maatschappelijke belangengroepen en sectoren betrokken bij waterbeleid:

 • landbouw
 • natuur
 • bos, milieu en landschap
 • industrie en handel
 • ontginning en energie
 • visserij
 • toerisme en recreatie
 • wonen
 • transport- en vervoersector

 

Taken

 •  Advies geven bij het bekkenspecifieke deel voor het IJzerbekken van het stroomgebiedbeheerplan.
 • Advies geven bij het bekkenspecifieke deel voor het IJzerbekken van het jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma.
 • Advies geven bij alle andere onderwerpen die worden voorgelegd door de CIW, het bekkensecretariaat, de algemene bekkenvergadering of het bekkenbureau.
 • Op eigen initiatief advies uitbrengen over watergebonden dossiers.

 

Gebiedsgericht en thematisch overleg

Het ambtelijk wateroverleg gebeurt per gebied of per thema. We spreken van het GTO of gebiedsgericht en thematisch overleg.

In het gebiedsgericht en thematisch overleg zijn alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. Hier worden documenten voor het bekkenbestuur en de bekkenraad voorbereid, knelpunten besproken en eventueel aan het bekkenbestuur overgedragen.

Op basis van een grondige analyse van een gebied en een gemeenschappelijke visie voor dat gebied worden maatregelen en acties in overleg concreet gemaakt en worden inspanningen gebundeld. Op die manier ontstaan win-winsituaties en kunnen we op het terrein zichtbare stappen vooruit zetten en op termijn de goede toestand halen.

Het bekkensecretariaat IJzerbekken organiseert het GTO en coördineert het overleg over volgende thema’s of gebieden:

Bekkensecretariaat

Het bekkensecretariaat is de motor van het wateroverleg in het IJzerbekken. Het bekkensecretariaat staat in voor de dagelijkse werking binnen het bekken en het voorbereidende werk voor het bekkenbestuur, het gebiedsgericht en thematisch overleg en de bekkenraad.

Samenstelling

De dagelijkse leiding van het bekkensecretariaat ligt bij de bekkencoördinator.

De bekkencoördinator wordt bijgestaan door een planningsverantwoordelijke. De bekkencoördinator en de planningsverantwoordelijke behoren tot het beleidsdomein Omgeving.

Taken

 • Voorbereiden van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan.
 • Voorbereiden van het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma.
 • Meewerken aan de organisatie van het openbaar onderzoek van het stroomgebiedbeheerplan.
 • Organiseren van het gebiedsgericht en thematisch overleg.

  

Bekkencoördinator mevrouw Lies Verstraete (VMM)
Planningsverantwoordelijke

de heer Marijn Galle (VMM)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.