Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > Overlegstructuren > Bekkenbestuur

Bekkenbestuur

Het bekkenbestuur is de bestuurlijke pijler van het wateroverleg in het IJzerbekken. In dit orgaan zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten en polders).

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, de heer Carl Decaluwé, is de voorzitter van het bekkenbestuur. De bekkencoördinator is de secretaris. 

Samenstelling 

Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest aangeduid door de ministers bevoegd voor:

 • Leefmilieu en Waterbeleid (1)
 • Landinrichting en Natuurbehoud (1)
 • Openbare Werken en Mobiliteit (2)
 • Ruimtelijke Ordening (1)
 • Landbouw (1)
 • Economie (1) 

Vertegenwoordigers van de lokale besturen uit het bekken:

 • 1 mandataris van de provincie West-Vlaanderen
 • 1 mandataris per gemeente
 • 1 mandataris per polder  

Raadpleeg de concrete samenstelling van het bekkenbestuur van het IJzerbekken via de rubriek gerelateerde items onderaan deze pagina.

Taken 

 • Het bekkensecretariaat organiseren en aansturen.
 • Het bekkenspecifieke deel van het 6-jaarlijkse stroomgebiedbeheerplan en van het jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma goedkeuren.
 • De waterbeleidsnota en het Vlaamse deel van het stroomgebiedbeheerplan adviseren.
 • De zoneringsplannen, de investeringsprogramma’s van de waterbeheerders en de investeringsprogramma's voor de waterzuiveringsinfrastructuur adviseren.
 • Belangrijke projecten of intenties binnen het bekken toelichten of bespreken.
 • .... 
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid