Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overstromingen

Na elke nieuwe overstroming contacteert het bekkensecretariaat de getroffen gemeenten en inventariseert het alle beschikbare informatie over de overstroming, zoals de overstromingscontouren en gebouwen die onder water stonden, in een karteringsloket.

Die informatie wordt gebruikt voor de actualisering van de kaart van de recent overstroomde gebieden, die op haar beurt essentiële informatie vormt voor het optimaliseren van modellen, het formuleren van maatregelen en het actualiseren van de watertoetskaart met de overstromingsgevoelige gebieden.

Overstromingen november 2010

Na de watersnood van november 2010 maakte het bekkensecretariaat een grondige evaluatie van de overstromingen. De evaluatie gebeurde op basis van een inventarisatie van de overstroomde gebieden. Het bekkensecretariaat kreeg hiervoor de medewerking van gemeenten en brandweerdiensten, van natuurverenigingen en van de verschillende waterbeheerders.

Deze inventarisatie vormde samen met de inventaris van de andere Vlaamse bekkens een belangrijke input voor de overkoepelende evaluatie van de overstromingen die opgemaakt werd door de CIW.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.