Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het bekken van de Brugse Polders

  

Het bekken van de Brugse Polders is een samenhang van kanalen, polderlopen, laaglandbeken en hun afstroomgebieden. Elk gebied heeft zijn eigen problemen. In het ene gebied ligt de klemtoon op een afgestemd lokaal waterbeheer of de aanpak van wateroverlast, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie.

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water is het halen van de goede toestand nog veraf. Er zijn dan ook binnen het bekken van de Brugse Polders geen speerpuntgebieden aangeduid gezien de doelafstand nog te groot is om tegen 2027 de goede toestand te bereiken. Binnen het bekken zijn er wel afstroomgebieden als aandachtsgebied geselecteerd: de Rivierbeek-Hertsbergebeek, de Kerkebeek, het Zuidervaartje, de Noordede-Blankenbergse Vaart en de Zwinnevaart. Deze gebieden verdienen bijzondere inspanningen om tegen 2033 een goede watertoestand te bereiken. Aandachtsgebieden maken soms een onderdeel uit van een groter hydrografisch geheel. Een netwerk van polderwaterlopen en poldergrachten samen met stuwen staan naast waterafvoer, in voor de verdeling van het water ingelaten van uit kanalen overheen de polder.  Bij wijze van voorbeeld valt de Zwinnevaart onder de Zwinpolders en deze dan op hun beurt onder het Leopoldkanaal. Kunstmatige waterlichamen (sommige kanalen, havens) werden in het bekken in klasse 6 ondergebracht, omdat de focus hier op andere doelen zoals scheepvaart en waterbeheersing ligt, en omdat het behalen van een goede waterkwaliteit nog te veraf ligt.

Meer informatie over de speerpunt- en aandachtsgebieden kan u in het bekkenspecifieke deel bekken van de Brugse Polders van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 raadplegen.

   

gebiedsprioritering SGBP3 bekken Brugse Polders

  

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast
nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Gelieve dus bij het raadplegen van de webpagina’s over specifieke gebieden (zie gerelateerde inhoud)
er rekening mee te houden dat de beschrijvingen niet steeds de meest recente informatie bevatten.

  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.