Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Handleiding voor opmaak peilbesluiten in kustpolders

Peilbeheer is een complexe materie waar veel partijen bij betrokken zijn, elk met hun eigen belangen. Zeker in gebieden waar meerdere belangen aan de orde zijn, zijn concrete afspraken over het waterpeil nodig.

In het kader van de opmaak van waterhuishoudingsplannen door polderbesturen rond de periode 2005 werd door het studiebureau WES, in overleg met meerdere waterbeheerders en het beleidsdomein natuur een rapport opgemaakt dat op heel bevattelijke en uitvoerige manier beschrijft wat de principes van peilbeheer zijn in de kustpolders.

In overleg met de verschillende betrokken partijen stelden de bekkensecretariaten van de Brugse Polders en de Ijzer een handleiding samen voor het opmaken van peilbesluiten binnen de kustpolders. De handleiding geeft aan welke stappen best doorlopen worden om tot een peilbesluit te komen, welke elementen dit peilbesluit kan bevatten en rond welke aspecten een consensus bestaat bij alle betrokken partijen. Het document kan gebruikt worden om het overleg rond peilafspraken in een gebied te stroomlijnen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.