Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Over de grens

Het bekkensecretariaat van het bekken van de Brugse Polders is samen met het Waterschap Scheldestromen covoorzitter van de grensoverschrijdende werkgroep ‘Kreken en Polders’.
Interregproject "Natuurlijk water"

Een project waarbij kennis en ervaring over het afkoppelen van hemelwater en het plaatsen van IBA's uitgewisseld worden tussen Vlaanderen en Nederland.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.