Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het Denderbekken

  

Het Denderbekken bestaat uit een verscheidenheid aan regio’s, elk met hun eigenheid, knelpunten en kansen. Waar in het ene gebied de nadruk ligt op waterkwantiteit, gaat in een andere gebied de aandacht naar het verbeteren van de waterkwaliteit.

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water zijn in het Denderbekken de Bellebeek, de Mark, de Molenbeek-Pachtbosbeek en de Molenbeek-Ter Erpenbeek aangeduid als speerpuntgebieden. In deze gebieden willen we ervoor zorgen dat tegen 2027 alle acties nodig om een goede watertoestand te bereiken in gang gezet zijn. Verder willen we in onder meer de Molenbeek-Wolfputbeek, de Molenbeek-Terkleppebeek, de Molenbeek-Beverbeek en de Molenbeek-Graadbeek ook een aantal stappen voorwaarts zetten.

Meer informatie over de speerpunt- en aandachtsgebieden kan u in het bekkenspecifieke deel Denderbekken van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 raadplegen.

 

gebiedsprioritering SGBP3 Denderbekken

 

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast
nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

   

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.