Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het IJzerbekken

gebiedsprioritering SGBP3 IJzerbekken

Beelden uit het IJzerbekken

Het IJzerbekken is het meest westelijke bekken in Vlaanderen. Het ligt binnen de provincie West-Vlaanderen. 27 gemeenten behoren (deels) tot het IJzerbekken.

Het IJzerbekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. Meer info over de kenmerken van en de sectoren in het bekken kan u hier raadplegen.

In 1 speerpuntgebied (Blankaart) en 7 aandachtsgebieden (Poperingevaart, Grote Kemmelbeek, Ieperlee, IJzer, Langgeleed, Ringslot, Moerdijkvaart) willen we op termijn een goede watertoestand halen. Het gebiedsgericht en thematisch overleg binnen deze gebieden is de stuwende motor hierachter. Meer info over de gebiedsgerichte uitdagingen in het bekken kan u hier raadplegen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.