Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker IJzerbekken

Jan. 2021 - Bekkensecretariaat ondersteunt opvolging en overleg droogte

2020 was het vierde droge jaar op rij. Vooral april en mei waren uitzonderlijk droog. Ook in de zomer lagen de neerslaghoeveelheden onder de normale waarden. De langdurige droogte ging opnieuw gepaard met lage waterstanden in de waterlopen en het grondwater, een toenemende verzilting in het poldergebied en de aanwezigheid van toxische blauwalgen.

Juni 2019 - Overleg bekkenbestuur

De vergadering van het bekkenbestuur stond in het teken van maatregelen bij droogte, het wateruitvoeringsprogramma 2018, de waterbeleidsnota en terugkoppeling over gebiedspecifieke acties.

Okt. 2018 - Studie 'waterbalans kuststreek' krijgt verder vorm

In juni 2018 kregen de leden van het gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) de eerste resultaten van de studie 'waterbalans kuststreek' toegelicht. Het gaat om informatie over het aanbod, het gebruik en de behoefte aan leidingwater voor huishoudens, bedrijven, landbouw en het toerisme. Ook de werkwijze om de waterbalans voor oppervlaktewater te berekenen, werd afgesproken.

Augustus 2018 - captatieverbod in IJzerbekken door aanhoudende droogte

Door de droge maanden mei, juni, juli en augustus daalden de waterpeilen in de waterlopen aanzienlijk. Hierdoor stijgt het zoutgehalte in de waterlopen, vooral in de polders. En neemt de kans op het voorkomen van schadelijke blauwalgen of cyanobacteriën toe. Ook de grondwaterstand daalt verder. De gouverneur besliste daarom op het crisisoverleg met alle betrokkenen om een captatieverbod aan te houden voor de onbevaarbare waterlopen.

Dec. 2017 - Waterkwaliteitsprojecten in de kijker

Verschillende (Europese) subsidieprogramma’s dragen bij aan een verbetering van de waterkwaliteit in het IJzerbekken. Ze zetten in op de aanpak van nutriënten en bestrijdingsmiddelen, zoeken oplossingen voor de erosie of sporen watergebruikers aan om samen uitdagingen zoals waterkwaliteit en verzilting efficiënter aan te pakken.

Dec. 2017 - Nieuw GTO over waterbalans kuststreek

Begin november 2017 startte een studie die het watergebruik en de waterbehoefte in de kuststreek in kaart zal brengen en prognoses zal maken van de waterbehoefte op middellange (2040) en lange (2100) termijn.

Dec. 2017 - Watertekorten beter voorkomen prioritair voor bekkenbestuur

De vergadering van het bekkenbestuur van 12 december 2017 stond in het teken van de voorbije droogte. De gouverneur van West-Vlaanderen en de CIW evalueerden de impact van de droogteperiode en de genomen (crisis)maatregelen en formuleerden aanbevelingen om waterschaarste in de toekomst beter te kunnen voorkomen.

Okt. 2017 - Duurzaam watermanagement in de kustpolders

De polders bestaan door een menselijk ingrijpen in het waterbeheer. Klimaatverandering zal de polders echter flink doen veranderen en dat vraagt een aanpassing van het waterbeheer. Hoe gaan we het waterbeheer in de polders aanpassen aan drogere periodes in de zomer en meer neerslag in de winter?

Juni 2017 - waterschaarste houdt aan

Door de aanhoudende droogte zijn de waterpeilen in de waterlopen van het IJzerbekken zienderogen gedaald. Ook de grondwaterstand staat zeer laag. De uitzonderlijk lage waterpeilen bedreigen de stabiliteit van de oevers en verhogen de kans op verzilting. Bovendien wordt op korte termijn weinig regen voorspeld.

Juni 2017 - Naar een goede watertoestand voor de Blankaart waterlopen

Op 19 juni organiseren we een infomoment over de Blankaart waterlopen. Werkt u voor een overheidsinstantie, een sectororganisatie of een andere vereniging die nauw betrokken is bij het waterbeheer in het gebied van de Blankaart waterlopen of zet u zich in voor een betere watertoestand in het gebied, dan bent u van harte welkom.

Maart 2017 - Geslaagde erosiedag in IJzer- en Leiebekken

Op 14 maart organiseerden de bekkensecretariaten van het IJzer- en Leiebekken, samen met Inagro en VLM, een erosiedag voor gemeenten en landbouworganisaties. Het werd een interactieve dag waarop de deelnemers kennis en ervaringen deelden en handvatten aangereikt kregen die de aanpak van erosie kunnen vergemakkelijken. De nadruk lag op de aanpak van erosie in de aandachtsgebieden van het stroomgebiedbeheerplan. Meer samenwerking tussen alle betrokken actoren biedt kansen voor een efficiëntere aanpak van erosie, kostenbesparing en een snellere waterkwaliteitsverbetering.

Dec. 2016 - Project Majéteaux beschermt de Moeren tegen wateroverlast

Tijdens perioden van hoge waterstanden en hoge debieten kan er onvoldoende water uit de grensoverschrijdende kustzone tussen Nieuwpoort en Duinkerke afgevoerd worden naar zee, met overstromingen tot gevolg. Het project wil de afwatering van de Moeren verbeteren door gebruik te maken van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.