Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2017 - Waterkwaliteitsprojecten in de kijker

Verschillende (Europese) subsidieprogramma’s dragen bij aan een verbetering van de waterkwaliteit in het IJzerbekken. Ze zetten in op de aanpak van nutriënten en bestrijdingsmiddelen, zoeken oplossingen voor de erosie of sporen watergebruikers aan om samen uitdagingen zoals waterkwaliteit en verzilting efficiënter aan te pakken.

Landinrichtingsproject Water-Land-Schap

Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in landelijke gebieden, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied (landbouwers, bedrijven, dorpelingen en landschapsbeheerders) aan te pakken.

De 10 meest beloftevolle initiatieven worden gebundeld tot een landinrichtingsproject Water-Land-Schap, dat een klimaatrobuuste landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water en mooiere landschappen beoogt.

Lees meer

Horizon 2020-project WaterProtect Bollaertbeek

Het Horizon 2020-project WaterProtect wil de watervervuiling door nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de intensieve landbouw verminderen en zo de kwaliteit van oppervlaktewater verbeteren.

Het deelgebied in België situeert zich in Ieper – Heuvelland, in het afstroomgebied van de Bollaertbeek. Het water van de Bollaertbeek wordt gestockeerd in de Verdronken Weide, een belangrijk gebied voor watervogels, dat ook ingericht is als spaarbekken voor drinkwaterproductie, en wachtbekken tegen wateroverlast.

Partners van het project zijn: het VITO, Inagro, het ILVO, de VMM en De Watergroep.

Lees meer

Interreg project NuReDrain

Het Interreg-project NuReDrain richt zich op de ontwikkeling van filtertechnieken die fosfor en stikstof uit reststromen verwijderen. Bedoeling is om de filtertechnologie in te zetten op verontreinigd water afkomstig van land- en tuinbouw: het spuiwater van serres, en run-off en drainagewater van landbouwvelden. Zo vermijdt men dat het fosfor en de nitraten in het oppervlaktewater terecht komen.

Voor België heeft De Watergroep samen met het VITO een filtertoepassing ontworpen die in het drinkwaterproductiecentrum De Blankaart zal getest worden.

Lees meer

Leader project Kleine Kemmelbeek

Met dit Leader-project wil het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels erosie in het stroomgebied van de Kleine Kemmelbeek aan de bron aanpakken en zo het dichtslibben van de Dikkebusvijver en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen tegengaan.

Lees meer 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.