Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2017 - Gebiedsgerichte en integrale aanpak voor de Blankaart

Het bekkensecretariaat IJzerbekken bracht op 19 juni 2017 de actoren in het aandachtsgebied van de Blankaart waterlopen rond de tafel voor een nieuw gebiedsgericht overleg.

Door kennis en ervaring uit te wisselen en projecten en initiatieven bij elkaar te leggen, kunnen we meer bereiken. Daarom gaan we in de speerpunt- en aandachtsgebieden voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak.

Voor het aandachtsgebied van de Blankaart waterlopen is het startschot op 19 juni gegeven.

Er beweegt heel wat in en rond de Blankaart

In het gebied van de Blankaart waterlopen worden heel wat inspanningen gedaan voor een betere kwaliteit. Zo is er het natuurinrichtingsproject 'De Blankaart' dat gericht is op het creëren van een aantrekkelijk nat leefgebied voor moerasvogels. De VMM realiseert een nieuw pompgemaal op de Engelendelft met als doel om een gedifferentieerd peilbeheer in functie van landbouw en natuur mogelijk te maken. Landbouwers worden door Inagro en CVBB intensief begeleid om de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De oevers van de Steenbeek worden door de Zuidijzerpolder en de provincie West-Vlaanderen met ecologische meerwaarde opnieuw aangelegd. En De Watergroep vernieuwt er het waterproductiecentrum om ook in de toekomst een duurzame drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen.

Lees meer...

Nog werk te doen

De VMM lichtte toe wat de huidige watertoestand in het gebied is en hoe deze nog kan verbeteren. Er zijn vooral nog inspanningen nodig om de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en om het huishoudelijk afvalwater op een rioolwaterzuivering aan te sluiten. Ook een betere structuurkwaliteit van de waterlopen draag bij aan een betere ecologische toestand. Tijdens deze langdurige droge periode werd bovendien duidelijk dat het voorkomen van watertekort voor veel actoren heel belangrijk is.

Samen kunnen we meer!

Door kennis en ervaring uit te wisselen en projecten en initiatieven bij elkaar te leggen, kunnen we samen meer bereiken. Daarom gaan we in het stroomgebied van de Blankaart waterlopen voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak.

Lees meer...

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.