Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker > nov. 2017 - Eerste gebiedsgericht overleg voor de Poperingevaart
Navigatie

nov. 2017 - Eerste gebiedsgericht overleg voor de Poperingevaart

Het bekkensecretariaat IJzerbekken bracht op 23 november 2017 de actoren in het aandachtsgebied van de Poperingevaart rond de tafel voor een eerste gebiedsgericht overleg.

Door kennis en ervaring uit te wisselen en projecten en initiatieven bij elkaar te leggen, kunnen we meer bereiken. Daarom gaan we in het stroomgebied van de Poperingevaart - Vleterbeek voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak.

Poperingevaart

Dit jaar bestaat de Poperingevaart trouwens 650 jaar. In 1367 werd een bevaarbare waterverbinding tussen de stad Poperinge en de IJzer gegraven om het toenmalige textielcentrum naar zee te ontsluiten.

Een gebied met potenties

Het afstroomgebied van de Poperingevaart biedt perspectieven voor een verdere waterkwaliteitsverbetering.

De fosforconcentratie in de waterlopen is er bij de laagste in het IJzerbekken. Dat komt onder meer omdat de stadskern van Poperinge grotendeels gesaneerd is. De MAP-meetpunten scoren relatief goed in vergelijking met andere gebieden in het IJzerbekken. Er is weinig impact van industrie. En lokaal verbetert de biologische toestand.

De VMM, de provincie West-Vlaanderen en de stad Poperinge hebben bovendien zo'n 10 jaar geleden een samenwerking opgezet om de wateroverlast langs de Poperingevaart op een integrale manier aan te pakken. Daarbij is er ook aandacht voor initiatieven die de ecologie vooruit helpen en voor de vraag naar irrigatiewater bij extreme droogte.

Een intensieve aanpak blijft nodig

Willen we in dit uitgestrekte landelijke gebied een goede watertoestand halen, dan moet de instroom van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar de waterlopen verder omlaag, zo blijkt uit een analyse van de VMM.

Initiatieven die daartoe kunnen bijdragen zijn:

  • een intensieve begeleiding van landbouwers bij bemesting en bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, met bemestingsadvies op maat door het CVBB
  • de aansluiting van de gespreide bebouwing op IBA's
  • de verdere aanpak van erosie in samenwerking met Inagro en de VLM
  • het voorkomen van calamiteiten, o.m. het voorkomen van afspoeling van erfsappen. 
  •  Het bekkensecretariaat bekijkt samen met de waterbeheerders en de visserijbioloog van het ANB op het terrein waar kleine ingrepen de vismigratie kunnen verbeteren en meer variatie in de oeverstructuur kunnen brengen.
  • Calamiteiten zoals erfafspoelingen worden verder opgevolgd.
  • En de VMM brengt de impact van erosie verder in kaart door middel van een slecht weer route. Na zware neerslag neemt de VMM  langs deze route stalen die ze analyseert op o.a. zwevende stoffen, fosfor en stikstof, om zo de impact van erosie op de fysicochemische waterkwaliteit beter te kunnen inschatten. 
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid