Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2018 - Bekkensecretariaat volgt droogte in IJzerbekken van nabij op

De voorbije droge maanden gingen gepaard met lage tot zeer lage debieten in de waterlopen. Ook de grondwaterstand daalde tot historisch lage waarden. In de polders nam de verzilting toe en waren problemen met toxische blauwalgen.
Het bekkensecretariaat volgde de situatie van nabij op en maakte samen met het bekkensecretariaat van de Brugse Polders een rapport over de toename van de geleidbaarheid in de kustpolders. 

(zie gerelateerde items onderaan deze pagina)

Nieuwsbrief september 2018

Verzilting, een toename van zouten in het water, is tot op zekere hoogte normaal in het poldergebied. Het zoute water dat in de polder in de bodem zit, is er van nature. Door de inpoldering zijn er zoetwaterlenzen ontstaan waardoor we vandaag zoet, brak en zout grondwater in de polders aantreffen.

In normale omstandigheden duwt het zoete oppervlaktewater het zoute grondwater weg. De stijgende zeespiegel duwt meer zout water in het grondwater en langere droge periodes maken dat er minder zoet water beschikbaar is om de verzilting tegen te gaan. Zo worden het grondwater en het oppervlaktewater steeds zouter. Geleidbaarheden van meer dan 5.000 µS/cm en uitschieters tot meer dan 7.000 µS/cm vormen geen uitzondering in de kustpolders.

Hoge geleidbaarheidswaarden vormen een aandachtspunt bij het gebruik van het water als drinkwater voor vee of irrigatiewater en voor de productie van drinkwater.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.