Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maart 2018 - Bekkensecretariaat verkende mogelijkheden voor opwaardering Vleterbeek

De Vleterbeek, de bovenloop van de Poperingevaart, heeft tussen Havermuis (in Poperinge) en Abele (aan de grens met Frankijk) nog een meanderende loop en vrij goede structuurkwaliteit. Het moet haalbaar zijn om er op termijn een goede watertoestand te halen.

Op voorstel van het gebiedsgericht overleg (GTO) voor de Poperingevaart is een detailanalyse gebeurd van de mogelijkheden om de ecologische toestand van deze waterloop verder te verbeteren. In het voorjaar van 2018 bracht het bekkensecretariaat de lokale actoren samen bij de Vleterbeek. De mogelijkheden voor een herstel van de vismigratie, een versterking van de structuurkwaliteit en het tegenhouden van sedimentafspoeling werden ter plekke verkend.

Het bekkensecretariaat, de provinciale dienst waterlopen, de visserijbioloog van ANB, de erosiecoördinator van Inagro, de bedrijfsplanner van VLM, een medewerker van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en een lid van de Provinciale Visserijcommissie trokken laarzen en regenjas aan om het traject van de Vleterbeek tussen de Havermuis (in Poperinge) en Abele (op de grens met Frankijk) af te stappen.13 maart 2018 - terreinbezoek Vleterbeek

Vismigratie

Tussen de paaiplaats net stroomopwaarts van de Havermuis en het meanderende gedeelte van de Vleterbeek stroomafwaarts van de instroom van de Winterbeek bevinden zich verschillende constructies om het water in de waterloop op te houden. De visserijbioloog gaf suggesties om deze constructies vispasseerbaar te maken. Zo kunnen stroomminnende soorten zoals kopvoorn of serpeling zich verplaatsen tussen paai- en leefgebied.

Goede structuurkwaliteit

De Vleterbeek kent hier voor een groot deel nog een meanderend verloop met een goede structuurkwaliteit. Het dood hout biedt een houvast voor waterplanten en een bron van leven voor macro-invertebraten (of ongewervelde dieren). Deze zijn op hun beurt een voedselbron voor vissen.

Sediment afspoeling

Langs de linkeroever groeien waardevolle knotbomen en ligt grotendeels een grasstrook. Deze vangt afspoelend sediment van de aanliggende hellende percelen op. Op de regenrijke morgen van het terreinbezoek zagen we nog verbetermogelijkheden om op de percelen zelf brongerichte maatregelen te nemen of de grasstrook uit te breiden.

Goede toestand

Dit traject van de Vleterbeek in het aandachtsgebied van de Poperingevaart biedt zeker kansen om te evolueren naar een goede watertoestand.

Grensoverschrijdend overleg

Daarbij is ook overleg met Franse partners nodig, vooral om de toestroom van sediment in te perken en het fosforgehalte verder te laten dalen. 

Geografische situering Vleterbeek

De bovenloop van de Poperingevaart, de Vleterbeek, ontspringt aan de Katsberg in Frankrijk en stroomt vanaf Abele België binnen tot Poperinge. Daar vloeit de beek samen met de Bommelaarsbeek en krijgt ze de naam Poperingevaart.

De Vleterbeek is een snelstromende beek en vormt door haar goede structuurkwaliteit een geschikte leefomgeving voor vele vissoorten.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.