Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

nov. 2017 - Samen naar een goede watertoestand voor de Poperingevaart

GTO Poperingevaart - opstart

Samen gaan we de uitdaging aan

Het stroomgebied van de Poperingevaart is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Met gerichte inspanningen willen we er ten laatste in 2027 een goede ecologische watertoestand bereikt hebben.
Om die doelstelling waar te maken, bundelen de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie West-Vlaanderen, Inagro, het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB), de stad Poperinge, SAGE de l'Yser en het bekkensecretariaat IJzerbekken hun krachten.

Een intensieve aanpak

Willen we in dit uitgestrekte landelijke gebied een goede watertoestand halen, dan moet de instroom van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar de waterlopen nog omlaag.

Een intensieve begeleiding bij bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, individuele behandelingsinstallaties voor het afvalwater van de gespreide bebouwing en de verdere aanpak van erosie kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Een geïntegreerd waterbeheer voorkomt wateroverlast en watertekort en creëert ecologische meerwaarde.

U doet toch ook mee?

Wil u meewerken aan de integrale aanpak binnen het stroomgebied van de Poperingevaart, dan bent u welkom op het eerste gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO), op donderdag 23 november.

We geven er uitleg bij de actuele watertoestand van de Poperingevaart en bij de acties en maatregelen die nodig zijn om een goede watertoestand te bereiken. We stellen een aantal projecten voor die de waterkwaliteit zullen verbeteren.  En we luisteren naar uw plannen in het gebied en gaan op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden.

Programma

9u00     Onthaal
9u30       

Verwelkoming en inleiding

Bekkensecretariaat IJzerbekken – Lies Verstraete, bekkencoördinator IJzerbekken (Vlaamse Milieumaatschappij)

9u40

Samen halen we de kwaliteitsdoelstellingen voor de Poperingevaart

  • Aandachtsgebieden en integrale projectwerking: doelstellingen en aanpak

  • Fysico-chemische en biologische waterkwaliteit, knelpuntparameters & vervuilingsdrukken

  • Lopende en geplande saneringsinfrastructuren

Vlaamse Milieumaatschappij – Saskia Lammens, Evelien Van de Vyver, Andy Dedecker 

10u10

Intensief begeleiden en sensibiliseren van landbouwers naar minder nutriënten
Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting – Brecht Catteeuw

10u30

Geïntegreerd waterbeheer voorkomt wateroverlast en watertekort en creëert ecologische meerwaarde
Vlaamse Milieumaatschappij – Maarten Goegebeur en provincie West-Vlaanderen – Jan Vandecavey

10u50

Pauze

11u05

IBA’s voor verspreide bebouwing: stad Poperinge gaat de uitdaging aan
Stad Poperinge – Tine Ryon

11u25

Erosiebestrijding houdt bodem, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen ter plaatse
Erosiecoördinator Inagro – Martijn Denaegel

11u45    

Naar een goede kwaliteit in het Franse deel van het afstroomgebied
SAGE de l’Yser – Léa Lelievre

  

Wanneer?                                        Donderdag 23 november 2017 van 9u30 tot 12u30

Waar?                                               Stadhuis Poperinge, Grote Markt 1

Hoe inschrijven?                           Tegen uiterlijk 17 november inschrijven via deze link

Meer info                                         secretariaat_ijzer@vmm.be, tel. 059 - 53 26 89

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.