Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2017 - Nieuw GTO over waterbalans kuststreek

Begin november 2017 startte een studie die het watergebruik en de waterbehoefte in de kuststreek in kaart zal brengen en prognoses zal maken van de waterbehoefte op middellange (2040) en lange (2100) termijn.

De methodologie wordt samen met alle betrokkenen uitgewerkt. Het overleg wordt georganiseerd via gebieds- en thematisch overleg (GTO) binnen de bekkenwerking van het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders.

De landbouw en het seizoensgebonden toerisme in de kuststreek zijn sterk afhankelijk van voldoende zoetwater van geschikte kwaliteit. Klimaatverandering kan het risico op waterschaarste in de kustregio doen toenemen.

De studie zal de huidige en toekomstige waterbalans in de kuststreek in kaart brengen, als basis voor beleidskeuzes die een betere afstemming tussen het Balansstudie kuststreekwatergebruik en het wateraanbod beogen.

De methodologie wordt samen met alle betrokkenen uitgewerkt, binnen het gebieds- en thematisch overleg (GTO) in het kader van de bekkenwerking.

Op het eerste overleg van november werden het doel van de studie, de afbakening van het studiegebied, het begrippenkader en de gegevensinbreng besproken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.