Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2017 - Watertekorten beter voorkomen prioritair voor bekkenbestuur

De vergadering van het bekkenbestuur van 12 december 2017 stond in het teken van de voorbije droogte. De gouverneur van West-Vlaanderen en de CIW evalueerden de impact van de droogteperiode en de genomen (crisis)maatregelen en formuleerden aanbevelingen om waterschaarste in de toekomst beter te kunnen voorkomen.

In mei-juli 2017 werd Vlaanderen geconfronteerd met waterschaarste. Vanaf het najaar van 2016 bouwde zich een neerslagtekort op. De aanhoudende droogte, in combinatie met de hogere temperaturen, zorgde vanaf midden mei voor waterschaarste. Vooral aan de Westkust was de schaarste groot.

Waterschaarste in IJzerbekken

De aanhoudende droogte zorgde voor lagere tot stilvallende debieten, lagere waterpeilen, verhoogde zoutwaarden en een dalend grondwaterpeil. Het aanbod aan water voor sectoren, drinkwaterproductie en natuur kwam daardoor onder druk te staan. Vooral de landbouw in het IJzerbekken had onder de waterschaarste te lijden.

Gecoördineerde lokale aanpak

De gouverneur van West-Vlaanderen coördineerde de lokale aanpak in het IJzerbekken en organiseerde vanaf midden juni 2017 crisisoverleg met de betrokken lokale actoren. In overleg met de actoren werden verschillende (crisis)maatregelen genomen. Zo werden verscheidene captatieverboden uitgevaardigd.

Ook Vlaanderen voorzag in een gecoördineerde aanpak: de CIW werd aangesteld als droogtecoördinator en kreeg de opdracht om een droogteplan uit te werken.

Aanpak geëvalueerd

In opdracht van de gouverneur werden de ervaringen van het lokale crisisoverleg gebundeld in een evaluatierapport, met aanbevelingen om waterschaarste in de toekomst beter te kunnen voorkomen.

De CIW maakte een Vlaams evaluatierapport op, met een overzicht van de genomen (crisis)maatregelen en met aanbevelingen op hoofdlijnen voor de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer. 

Intussen heeft de CIW een algemene aanpak voor de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer goedgekeurd. Die gaat uit van een meerlaagse benadering van de overstromingsrisico's, een planmatige aanpak via de waterbeleidsnota en de stroomgebiedbeheerplannen en een gecoördineerd crisisbeheer.

Lees meer

Droogte 2017

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.