Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het bekken van de Gentse Kanalen

 

Het bekken van de Gentse Kanalen wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. Ook in andere gebieden (bv. het krekengebied, de Gentse binnenwateren) staat een gebiedsgerichte werking voorop. 

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water zijn in het bekken van de Gentse Kanalen de Avrijevaart, Zuidlede, de Merebeek, de Oude Kale, de Poekebeek, de Zwartesluisbeek en het Brakeleiken en de Lieve aangeduid als speerpuntgebieden. In deze gebieden willen we in 2027 een goede watertoestand bereiken. Ook in de 6 aandachtsgebieden staat een gebiedsgerichte werking voorop, zodat hier al de eerste stappen gezet worden om in 2033 een goede watertoestand te bereiken.

Meer informatie over de speerpunt- en aandachtsgebieden kan u in het bekkenspecifieke deel bekken van de Gentse Kanalen van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 raadplegen.

  

gebiedsprioritering SGBP3 bekken Gentse Kanalen

 

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast
nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.