Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Informatieplicht overstromingsgevoelig vastgoed

De informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied werd ingevoerd in het decreet Integraal Waterbeleid, via een wijziging van 19 juli 2013. Op 1 januari 2023 is een gewijzigde informatieplicht in voege getreden.

Informatieplicht vermijdt onaangename verrassingen

De informatieplicht verplicht verkopers en verhuurders om kandidaat-kopers en huurders erover te informeren als het goed in overstromingsgevoelig gebied ligt. De informatieplicht geldt voor panden, maar ook voor gronden (weiland, bouwgrond, natuurgebied, bos, enz.). Kortom: alles wat onroerend goed is.

Ook voor onroerend goed in afgebakende overstromingsgebieden en afgebakende oeverzones geldt deze informatieplicht. Hier gaat het bijna altijd om zachte bestemmingen, doorgaans niet om bouwgronden.

De informatieplicht start al bij de publiciteit over het onroerend goed en wordt via een waterparagraaf ook opgenomen in de vastgoedakte. De koper of huurder is op die manier beter geïnformeerd en dus beter beschermd. In overstromingsgevoelige gebieden kan het risico op wateroverlast immers hoger zijn en daardoor gelden er vaak specifieke bouwverplichtingen of – beperkingen.

De informatieplicht werd ingevoerd in het decreet Integraal Waterbeleid (via een wijziging van 19/07/2013) als instrument in de aanpak van wateroverlast. In 2016 werd de informatieplicht  geëvalueerd. Vanaf 1 januari 2023 treedt een gewijzigde informatieplicht in werking.

De folder Informatieplicht overstromingen voorkomt onaangename verrassingen, is bedoeld om de burger te informeren over de informatieplicht. Lees de brochure Overstromingsveilig bouwen en wonen, hoe kunt u uw woning beter beschermen tegen schade door overstromingen als u (binnenkort) bouwt of woont in overstromingsgevoelig gebied.
Informatieplicht overstromingsgevoelige gebieden - Cover Cover brochure Overstromingsveilig bouwen

Toepassingsgebied en richtlijnen voor de publicatie

Voor wie geldt de informatieplicht ?

Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon

 • een onroerend goed verkoopt
 • een onroerend goed voor meer dan negen jaar verhuurt
 • een onroerend goed inbrengt bij een vennootschap
 • een vruchtgebruik, erfpacht of een opstalrecht overdraagt

De informatieverplichting geldt zowel voor de vastgoedmakelaar, voor de notaris als voor de eigenaar.

Waar moet u de informatie opnemen ?

 • In alle onderhandse en authentieke akten bij bovenvermelde transacties.
 • In de hieraan gekoppelde publiciteit: hier bestaan richtlijnen voor.

Welke informatie moet u opnemen?

Voor een onroerend goed dat niet in overstromingsgevoelig gebied ligt, niet in een afgebakend overstromingsgebied en niet in een afgebakende oeverzone moet niets vermeld worden.   

Waar vindt u de informatie terug?

Op het geoloket www.waterinfo.be/informatieplicht kunt u de documenten voor de informatieplicht gemakkelijk aanmaken.

Via de toets 'perceelselectie' kiest u het perceel waarover u informatie zoekt. De resultaten van de zoekactie worden weergegeven in een overstromingsrapport waar de perceelscore en gebouwscore worden vermeld. Hier wordt ook aangegeven of een symbool moet worden toegevoegd aan de publicatie.

  Instructiefilmpje 

Richtlijnen voor de publicatie

Onder publiciteit wordt het volgende verstaan:

 • advertenties in gedrukte media zoals kranten, tijdschriften, folders
 • advertenties in digitale media zoals websites, nieuwsbrieven, mailings
 • op affiches omtrent openbare verkoop
 • bekendmakingen in de etalages van makelaars
 • informatie op beurzen

Op kleine publiciteitsinrichtingen op een onroerend goed, die zich hoofdzakelijk beperken tot een vermelding “te koop” of “te huur” en de contactgegevens van de verkoper of makelaar, is geen enkele vermelding vereist. In zoekertjes in gedrukte tijdschriften, kranten of weekbladen is enkel het gebruik van onderstaande symbolen opgenomen verplicht, indien van toepassing, en is geen verdere vermelding vereist. In alle andere gevallen moeten onderstaande symbolen gebruikt worden, indien van toepassing en een voluit geschreven vermelding.

Ook bij een afwijkende informatieplicht moet er bij contact wel de juiste informatie meegegeven worden.

 

Informatieplicht geëvalueerd
 

In 2016 werd de werking van de informatieplicht grondig onder de loep genomen en werkte de CIW voorstellen uit om de informatieplicht te verbeteren. Een bevraging van notarissen en makelaars lag mee aan de basis van de evaluatie. De voorstellen worden samen met de vastgoedsector en het notariaat verder uitgewerkt. De wijzigingen die op 1 januari 2023 in werking traden komen tegemoet aan de opmerkingen in de evaluatie

Lees het nieuwsbericht informatieplicht onder de loep.

Raadpleeg het rapport Evaluatie informatieplicht overstromingsgevoeligheid vastgoed.

         Cover publicatie: Evaluatieplicht overstromingsgevoeligheid vastgoed          

 

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over deze informatieplicht of over de richtlijnen voor publicatie? In de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina vindt u een overzicht van gestelde vragen en antwoorden. Vindt u daar het antwoord op uw vraag niet? Neem dan contact op met het CIW-secretariaat via  ciw-sec@vmm.be .

Zoekt u meer informatie over de overstromingsgevoeligheid van een perceel? Hiervoor kunt u best contact opnemen met de betrokken waterloopbeheerder. Hij/zij kan u het best informeren over het overstromingsrisico op basis van de meest recente gegevens (modellen, klimaatprojecties e.d.). Wie de bevoegde waterloopbeheerder is, kunt u navragen bij uw gemeenten of via www.waterinfo.be/watertoets.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.