Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Informatieplicht overstromingsgevoelig vastgoed

De informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied werd ingevoerd in het decreet Integraal Waterbeleid, via een wijziging van 19 juli 2013. Op 1 januari 2023 is een gewijzigde informatieplicht in voege getreden.

Informatieplicht vermijdt onaangename verrassingen

De informatieplicht verplicht verkopers en verhuurders om kandidaat-kopers en huurders erover te informeren als het goed in overstromingsgevoelig gebied ligt. De informatieplicht geldt voor panden, maar ook voor gronden (weiland, bouwgrond, natuurgebied, bos, enz.). Kortom: alles wat onroerend goed is.

Ook voor onroerend goed in afgebakende overstromingsgebieden en afgebakende oeverzones geldt deze informatieplicht. Hier gaat het bijna altijd om zachte bestemmingen, doorgaans niet om bouwgronden.

De informatieplicht start al bij de publiciteit over het onroerend goed en wordt via een waterparagraaf ook opgenomen in de vastgoedakte. De koper of huurder is op die manier beter geïnformeerd en dus beter beschermd. In overstromingsgevoelige gebieden kan het risico op wateroverlast immers hoger zijn en daardoor gelden er vaak specifieke bouwverplichtingen of – beperkingen.

De informatieplicht werd ingevoerd in het decreet Integraal Waterbeleid (via een wijziging van 19/07/2013) als instrument in de aanpak van wateroverlast. In 2016 werd de informatieplicht  geëvalueerd. Op1 januari 2023 trad een gewijzigde informatieplicht in werking.

De folder Informatieplicht overstromingen voorkomt onaangename verrassingen, is bedoeld om de burger te informeren over de informatieplicht. Lees de brochure Overstromingsveilig bouwen en wonen, hoe kunt u uw woning beter beschermen tegen schade door overstromingen als u (binnenkort) bouwt of woont in overstromingsgevoelig gebied.
Informatieplicht overstromingsgevoelige gebieden - Cover Cover brochure Overstromingsveilig bouwen

Toepassingsgebied en richtlijnen voor de publicatie

Voor wie geldt de informatieplicht ?

Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon

 • een onroerend goed verkoopt
 • een onroerend goed voor meer dan negen jaar verhuurt
 • een onroerend goed inbrengt bij een vennootschap
 • een vruchtgebruik, erfpacht of een opstalrecht overdraagt.

De informatieverplichting geldt zowel voor de vastgoedmakelaar, voor de notaris als voor de eigenaar.

Waar moet u de informatie opnemen ?

 • In alle onderhandse en authentieke akten bij bovenvermelde transacties.
 • In de hieraan gekoppelde publiciteit.

Welke informatie moet u opnemen?

Waar vindt u de informatie terug?

Op het geoloket www.waterinfo.be/informatieplicht kunt u de documenten voor de informatieplicht gemakkelijk aanmaken.

Via de toets 'perceelselectie' kiest u het perceel waarover u informatie zoekt. De resultaten van de zoekactie worden weergegeven in een overstromingsrapport waar de perceelscore en gebouwscore worden vermeld. Hier wordt ook aangegeven of een symbool moet worden toegevoegd aan de publicatie.

  Instructiefilmpje 

Richtlijnen voor de publicatie

Onder publiciteit wordt het volgende verstaan:

 • advertenties in gedrukte media zoals kranten, tijdschriften, folders
 • advertenties in digitale media zoals websites, nieuwsbrieven, mailings
 • op affiches omtrent openbare verkoop
 • bekendmakingen in de etalages van makelaars
 • informatie op beurzen

Op kleine publiciteitsinrichtingen op een onroerend goed, die zich hoofdzakelijk beperken tot een vermelding “te koop” of “te huur” en de contactgegevens van de verkoper of makelaar, is geen enkele vermelding vereist. In zoekertjes in gedrukte tijdschriften, kranten of weekbladen is enkel het gebruik van onderstaande symbolen opgenomen verplicht, indien van toepassing, en is geen verdere vermelding vereist. In alle andere gevallen moeten onderstaande symbolen gebruikt worden, indien van toepassing en een voluit geschreven vermelding.

Ook bij een afwijkende informatieplicht moet er bij contact wel de juiste informatie meegegeven worden.

Overstromingsattest op maat voor wie overstromingsveilig (ver)bouwt

Zijn er aanpassingen gebeurd aan het perceel om overstromingsschade te voorkomen of is de woning overstromingsveilig gebouwd of verbouwd volgens de voorwaarden van de watertoets, dan kan de eigenaar op eigen kosten een erkend deskundige aanstellen voor een onderzoek ter plaatse.

De deskundige kan de G- en P-score bijstellen via een overstromingsattest en kan aanbevelingen doen om het gebouw nog beter te beschermen.

Erkende deskundigen overstromingsattest

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze informatieplicht of over de richtlijnen voor publicatie? In de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina vindt u een overzicht van gestelde vragen en antwoorden. Vindt u daar het antwoord op uw vraag niet? Neem dan contact op met het CIW-secretariaat.

Zoekt u meer informatie over de overstromingsgevoeligheid van een perceel? Hiervoor kunt u best contact opnemen met de betrokken waterloopbeheerder. Hij/zij kan u het best informeren over het overstromingsrisico op basis van de meest recente gegevens (modellen, klimaatprojecties e.d.). Wie de bevoegde waterloopbeheerder is, kunt u navragen bij uw gemeenten of via www.waterinfo.be/watertoets.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.