Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Informatieplicht overstromingsgevoelig vastgoed

De informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied werd ingevoerd in het decreet Integraal Waterbeleid, via een wijziging van 19 juli 2013.

Informatieplicht vermijdt onaangename verrassingen

De informatieplicht verplicht verkopers en verhuurders om kandidaat-kopers en huurders erover te informeren als het goed in overstromingsgevoelig gebied ligt. De informatieplicht geldt voor panden, maar ook voor gronden (weiland, bouwgrond, natuurgebied, bos, enz.). Kortom: alles wat onroerend goed is.

Ook voor onroerend goed in afgebakende overstromingsgebieden en afgebakende oeverzones geldt deze informatieplicht. Hier gaat het bijna altijd om zachte bestemmingen, doorgaans niet om bouwgronden.

De informatieplicht start al bij de publiciteit over het onroerend goed en wordt via een waterparagraaf ook opgenomen in de vastgoedakte. De koper of huurder is op die manier beter geïnformeerd en dus beter beschermd. In overstromingsgevoelige gebieden kan het risico op wateroverlast immers hoger zijn en daardoor gelden er vaak specifieke bouwverplichtingen of – beperkingen.

De informatieplicht werd ingevoerd in het decreet Integraal Waterbeleid (via een wijziging van 19/07/2013) als instrument in de aanpak van wateroverlast. In 2016 werd de informatieplicht  geëvalueerd.

 

De folder overstromingsgevoeligheid van vastgoed, voortaan gekend dankzij de informatieplicht, is bedoeld om de burger te informeren over de informatieplicht. Lees de brochure Overstromingsveilig bouwen en wonen, hoe kunt u uw woning beter beschermen tegen schade door overstromingen als u (binnenkort) bouwt of woont in overstromingsgevoelig gebied.
Sinds 11 oktober zijn verkopers en verhuurders van vastgoed verplicht hun potentiële klanten erover te informeren als het vastgoed in overstromingsgevoelig gebied ligt. Om de burger over deze nieuwe informatieplicht te informeren publiceerde de CIW de folder 'Overstromingsgevoeligheid van vastgoed? Voortaan gekend dankzij informatieplicht!' Cover brochure Overstromingsveilig bouwen

 

Toepassingsgebied en richtlijnen voor de publicatie

Voor wie geldt de informatieplicht ?

Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon

 • een onroerend goed verkoopt
 • een onroerend goed voor meer dan negen jaar verhuurt
 • een onroerend goed inbrengt bij een vennootschap
 • een vruchtgebruik, erfpacht of een opstalrecht overdraagt

De informatieverplichting geldt zowel voor de vastgoedmakelaar, voor de notaris als voor de eigenaar.

Waar moet u de informatie opnemen ?

 • In alle onderhandse en authentieke akten bij bovenvermelde transacties.
 • In de hieraan gekoppelde publiciteit: hier bestaan richtlijnen voor.

Welke informatie moet u opnemen?

Voor een onroerend goed dat niet in overstromingsgevoelig gebied ligt, niet in een afgebakend overstromingsgebied en niet in een afgebakende oeverzone moet niets vermeld worden.   

Waar vindt u de informatie terug?

Op het geoloket www.waterinfo.be/watertoets kunt u de documenten voor de informatieplicht gemakkelijk aanmaken via de knop: symbool overstromingsgevoelig gebied.

Via de toets 'perceelselectie' kiest u het perceel waarover u informatie zoekt. De resultaten van de zoekactie kunt u gemakkelijk afdrukken of opslaan om eventueel door te sturen of toe te voegen aan uw dossier. Bekijk het instructiefilmpje over het geoloket om te ontdekken hoe u het best tewerk gaat.

  

Richtlijnen voor de publicatie

Onder publiciteit wordt het volgende verstaan:

 • advertenties in gedrukte media zoals kranten, tijdschriften, folders
 • advertenties in digitale media zoals websites, nieuwsbrieven, mailings
 • op affiches omtrent openbare verkoop
 • bekendmakingen in de etalages van makelaars
 • informatie op beurzen


Afhankelijk van het type publiciteit moet de informatie voluit geschreven worden, wordt  het symbool voor overstromingsgevoelig gebied gebruikt of hoeft de informatie niet vermeld te worden. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. U kunt het symbool downloaden via de rubriek gerelateerde informatie onderaan deze pagina.

 Richtlijnen informatieplicht (vanaf 01/01/2017)

 

Informatieplicht geëvalueerd
 

In 2016 werd de werking van de informatieplicht grondig onder de loep genomen en werkte de CIW voorstellen uit om de informatieplicht te verbeteren. Een bevraging van notarissen en makelaars lag mee aan de basis van de evaluatie. De voorstellen worden samen met de vastgoedsector en het notariaat verder uitgewerkt.

Lees het nieuwsbericht informatieplicht onder de loep.

Raadpleeg het rapport Evaluatie informatieplicht overstromingsgevoeligheid vastgoed.

         Cover publicatie: Evaluatieplicht overstromingsgevoeligheid vastgoed          

 

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over deze informatieplicht of over de richtlijnen voor publicatie? In de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina vindt u een overzicht van gestelde vragen en antwoorden. Vindt u daar het antwoord op uw vraag niet? Neem dan contact op met het CIW-secretariaat via  ciw-sec@vmm.be .

Zoekt u meer informatie over de overstromingsgevoeligheid van een perceel? Hiervoor kunt u best contact opnemen met de betrokken waterloopbeheerder. Hij/zij kan u het best informeren over het overstromingsrisico op basis van de meest recente gegevens (modellen, klimaatprojecties e.d.). Wie de bevoegde waterloopbeheerder is, kunt u navragen bij uw gemeenten of via www.waterinfo.be/watertoets.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.