Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Publicaties

Hierna vindt u een overzicht van publicaties van de CIW en de waterbeheerplannen.
Evaluatierapport Waterschaarste en Droogte 2022 (rapport, 2023)

2022 was het vijfde droge jaar in zes jaar tijd. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW opnieuw alle kennis en ervaringen over de voorbije droogteperiode bundelde in een evaluatierapport en aanbevelingen formuleerde voor het toekomstig waterschaarste- en droogterisicobeheer.

Ruimtelijk afwegingskader voor oeverzones: Functiebepaling, prioritering en ontwerp van oeverzones langs waterlopen (rapport, 2022)

Voor de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid worden oeverzones beschouwd als een belangrijke maatregel. Toch blijft de inzet van de instrumenten die voorhanden zijn voor de realisatie van oeverzones door de verschillende waterbeheerders vrij beperkt. Een goede onderbouwing is belangrijk voor de realisatie van de verschillende types oeverzones.

Evaluatierapport Overstromingen juli 2021 (rapport, 2021)

In juli 2021 werd ons land getroffen door ongeziene overstromingen. Ook in Vlaanderen was er op verschillende plaatsen wateroverlast. In de daaropvolgende weken hebben waterbeheerders en crisisdiensten de beschikbare informatie over deze uitzonderlijke gebeurtenis verzameld en geanalyseerd.

Wonen langs onbevaarbare waterlopen (folder, 2021)

Oeverzones vormen de overgang van land naar water. Door hun bufferende werking zijn ze erg belangrijk voor het watersysteem. De waterloopbeheerders werken aan levende, natuurlijke en veilige waterlopen maar dat kunnen ze niet alleen. Wie langs een waterloop woont, moet zich aan regels houden.

Evaluatierapport Waterschaarste en Droogte 2020 (rapport, 2021)

2020 was het vierde opeenvolgende droogtejaar. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW opnieuw alle kennis en ervaringen met de voorbije droogteperiode bundelde in een evaluatierapport en aanbevelingen formuleerde voor het toekomstig waterschaarste- en droogterisicobeheer.

Evaluatierapport Waterschaarste en Droogte 2019 (rapport, 2020)

Na 2017 en 2018 was ook 2019 een droog jaar. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW opnieuw alle kennis en ervaring met de voorbije droogteperiode bundelde in een evaluatierapport, met aanbevelingen voor het toekomstige waterschaarste- en droogterisicobeheer.

Tussentijdse richtlijnen voor onderzoek naar effecten op toestand waterlichamen (richtsnoer, 2019)

Om initiatiefnemers en MER-deskundigen te ondersteunen bij hun onderzoek naar de effecten op de toestand van waterlichamen, maakte de CIW tussentijdse richtlijnen op, in afwachting van een aanpassing en uitbreiding van het m.e.r.-richtlijnenboek Water. Ze beschrijven hoe de effecten op de toestand van een waterlichaam moeten onderzocht worden en vormen een aanvulling op het huidige richtlijnenboek Water.

Evaluatierapport Waterschaarste en Droogte 2018 (rapport, 2019)

Het rapport geeft een samenvattend overzicht van de waterschaarste en droogte in de periode van april 2018 tot en met februari 2019. Het evaluatierapport bundelt de kennis en ervaringen van de betrokken CIW-werkgroepen, de droogtecommissie en het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneurs.

Evaluatierapport Waterschaarste en Droogte 2017 (rapport, 2017)

De eerste helft van 2017 jaar viel er weinig neerslag in ons land. Vooral de periode van april tot juni was uitzonderlijk droog. In juni 2017 gaf toenmalig minister J. Schauvliege aan de CIW de opdracht om de droogteaanpak te coördineren. De CIW maakte een evaluatie van de waterschaarste en droogte als opstap naar de verdere uitwerking van een droogterisicobeheer.

Brochures over bekkenspecifieke delen (brochure, 2016)

Om de administraties en doelgroepen die bij het integraal waterbeleid betrokken zijn, te informeren over de bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 zijn digitale brochures gemaakt. Ze kaderen in het communicatieplan voor de bekendmaking van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021, dat de CIW op 2 juli 2015 goedkeurde.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.