Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties

Publicaties

Hierna vindt u een overzicht van publicaties van de CIW en de waterbeheerplannen.
Tussentijdse richtlijnen voor onderzoek naar effecten op toestand waterlichamen (2019)
Om initiatiefnemers en MER-deskundigen te ondersteunen bij hun onderzoek naar de effecten op de toestand van waterlichamen, maakte de CIW tussentijdse richtlijnen op, in afwachting van een aanpassing en uitbreiding van het m.e.r.-richtlijnenboek Water. Ze beschrijven hoe de effecten op de toestand van een waterlichaam moeten onderzocht worden en vormen een aanvulling op het huidige richtlijnenboek Water.
Handleiding voor initiatiefnemers, adviserende instanties en vergunningverleners (2019)
Om initiatiefnemers, adviserende instanties en vergunningverleners wegwijs te maken in de richtlijnen voor de beoordeling van effecten op waterlichamen en in de procedure voor het bekomen van een afwijking heeft de CIW een handleiding gepubliceerd.
Peiling risicobewustzijn meerlaagse waterveiligheid (2017)
Hoe bewust zijn steden en gemeenten en burgers zich van de overstromingsrisico's? De CIW liet een peiling uitvoeren om het risicobewustzijn in Vlaanderen in kaart te brengen.
Kostbaar water, waarom investeren in gezonde watersystemen loont (2017)
Met deze publicatie wil de CIW haar partners, stakeholders en doelgroepen inspireren, enthousiasmeren en overtuigen om (bijkomende) initiatieven te nemen die het watersysteem ten goede komen.
Evaluatie informatieplicht overstromingsgevoeligheid vastgoed (2016)
Het rapport bundelt de resultaten van een bevraging bij notarissen en makelaars over de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. De CIW organiseerde die bevraging samen met het Notariaat en CIB (de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen) in het voorjaar van 2016.
Brochures over bekkenspecifieke delen (2016)
Om de administraties en doelgroepen die bij het integraal waterbeleid betrokken zijn, te informeren over de bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 zijn digitale brochures gemaakt. Ze kaderen in het communicatieplan voor de bekendmaking van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021, dat de CIW op 2 juli 2015 goedkeurde.
Code van goede natuurpraktijk - luik waterlopen (2015)
Op 10 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe code van goede natuurpraktijk voor waterlopen goed.
Aanpak wateroverlastproblematiek - rapportering 2015
Deze vierde rapportering over de wateroverlast is geënt op de principes van meerlaagse waterveiligheid. Het rapport beschrijft op hoofdlijnen de initiatieven die in 2015 genomen zijn in het kader van preventie, protectie en paraatheid en in het kader van het omgaan met restrisico’s.
Draaiboek kaart overstromingsgevoelige gebieden (2015)
Het draaiboek geeft een overzicht van de opbouw van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden en biedt een duidelijk kader aan voor wijzigingen van de kaart. Daarnaast bevat het draaiboek ook een luik over de te volgen werkwijze bij de kartering van overstromingsevents.
3de Opvolging globale evaluatie / resolutie wateroverlast (2014)
Het rapport 'Opvolging uitvoering Globale evaluatie overstromingen 2010 & Resolutie wateroverlast 2014' is de derde een laatste gecoördineerde rapportering over de uitvoering van het actieplan opgenomen in de globale evaluatie van de overstromingen 2010 en de Resolutie Wateroverlast van het Vlaams Parlement van 7 juli 2011.
Integraal waterbeleid in Vlaanderen (2014)
In 2013 wijzigde het decreet Integraal Waterbeleid. Het waterbeleid werd effectiever en efficiënter gemaakt door het planningsproces en de overlegstructuren van het integraal waterbeleid te vereenvoudigen. Deze brochure beschrijft de grote lijnen van het integraal waterbeleid anno 2014.
Methodologie voor het opmaken van een hemelwaterplan (2014)
Waar moet het hemelwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakten naartoe in de gemeente? En hoe passen we de drietrapsstrategie binnen de gemeente het beste toe? Een hemelwaterplan kan gemeentebesturen en rioolbeheerders hierin ondersteunen.
Tweede Waterbeleidsnota (inclusief Waterbeheerkwesties) (2013)
De Tweede Waterbeleidsnota werd op 20 december 2013 vastgesteld door de Vlaamse Regering. De tweede waterbeleidsnota bevat de algemene beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het waterbeleid voor de periode 2014-2019.
Folder 'Slim omgaan met regenwater' (2013)
Bouwt of verbouwt u? Dan moet u voor bouwaanvragen die u indient vanaf 1 januari 2014 rekening houden met een nieuwe Vlaamse verordening over de manier waarop u met regenwater moet omgaan op het particuliere domein. De nieuwe verordening vervangt een verordening uit 2004 en is strenger. De folder 'Slim omgaan met regenwater' vat voor u de grote lijnen van de verordening samen. De volledige tekst van de verordening vindt u op de website van Ruimte Vlaanderen.
Studie milieukwantiteitsdoelstellingen oppervlaktewater (2013)
Het decreet Integraal Waterbeleid stelt in artikel 5 dat de Vlaamse Regering milieudoelstellingen vaststelt voor oppervlaktewater, grondwater en waterbodems door middel van milieukwaliteitsnormen en milieukwantiteitsdoelstellingen.
Technisch achtergronddocument gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater
Dit is een technisch document bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen.
Overstromingsgevoeligheid van vastgoed? Voortaan gekend dankzij informatieplicht! (2013)
Sinds 11 oktober zijn verkopers en verhuurders van vastgoed verplicht hun potentiële klanten erover te informeren als het vastgoed in overstromingsgevoelig gebied ligt. Om de burger over deze nieuwe informatieplicht te informeren publiceerde de CIW de folder 'Overstromingsgevoeligheid van vastgoed? Voortaan gekend dankzij informatieplicht!'
2de Opvolging 'Globale evaluatie overstromingen' (2013)
Jaarlijks rapporteert de CIW over de uitvoering van het actieplan opgenomen in de globale evaluatie van de overstromingen. Dit document bevat de tweede rapportering.
Tijdschema en werkprogramma stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (2012)
De Vlaamse Regering stelde de eerste stroomgebiedbeheerplannen vast in 2010. Deze plannen bevatten de maatregelen die Vlaanderen in de periode 2010-2015 neemt om de toestand van het watersysteem te verbeteren. Tegen eind 2015 worden nieuwe plannen gemaakt, opnieuw voor een periode van zes jaar. De kaderrichtlijn Water vraagt de lidstaten om voorafgaandelijk aan de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen, ook het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de plannen voor te leggen aan het publiek. Voorliggend document bevat het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen
Code Goede praktijk rioleringssystemen (2012)
Op 20 augustus 2012 keurde minister Joke Schauvliege het ministerieel besluit goed dat de herziene code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het ouderhoud van rioleringssystemen vaststelt.
1ste Opvolging 'Globale evaluatie overstromingen' (2012)
Vlaanderen werd in de periode van 13 tot 16 november 2010 getroffen door zware overstromingen. In 2011 maakte de CIW een globale evaluatie van de overstromingen en besliste ze om jaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het actieplan opgenomen in de globale evaluatie.
Brochure 'Overstromingsveilig bouwen en wonen' (2011)
Om gezinnen in overstromingsgevoelig gebied te informeren over hoe overstromingsveilig te (ver)bouwen en wat te doen bij een overstroming publiceerde de CIW de brochure “Overstromingsveilig bouwen en wonen, hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door overstromingen?”.
Rapport 'Globale evaluatie overstromingen' (2011)
Naar aanleiding van de wateroverlast van november 2010, kreeg de CIW de opdracht een grondige evaluatie te maken van de overstromingen en aanbevelingen voor het beleid te formuleren.
Brochure 'Watertoets bij ruimtelijke plannen' (2009)
Om de adviesverleners wegwijs te maken in de goedkeuringsprocedure van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) en bijzondere plannen van aanleg (BPAs) publiceerde de CIW de brochure 'Watertoets bij ruimtelijke plannen'.
Slim omgaan met regenwater
Methodologie voor opmaak hemelwaterplan

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.