Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Technisch achtergronddocument gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (richtsnoer, 2016)

Dit is een technisch document bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen.

 

Sedert 1 januari 2014 is een aangepaste gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van kracht. Deze verordening vervangt de verordening van 1 oktober 2004 en is een aanzienlijke verstrenging ervan.

Opgelet! Sinds 29 september 2016 moet elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter van 40 m² aan de normen van de verordening voldoen, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is dan verplicht als het goed (perceel) groter is dan 250 m².

Het technisch document bij de verordening is in de eerste plaats bedoeld voor architecten. De tekst van de verordening zelf is als bijlage in het document opgenomen.

In deze versie van het achtergronddocument (september 2016) vindt u uitgebreidere tabellen voor de bepaling van de afwaterende oppervlakte bij een meer dan gemiddeld hergebruik van hemelwater. Het document is ook aangevuld met bijkomende voorbeelden.

  cover_technisch_achtergronddocument_GSV

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.