Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Technisch achtergronddocument gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, versie 1.1 (richtsnoer, 2023)

Het technisch achtergronddocument heeft tot doel de GSV hemelwater te verduidelijken en te kaderen.

Op 10 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) voor hemelwater goed. De nieuwe verordening treedt in werking op 2 oktober 2023. Voor projecten op het openbaar domein wordt deze vanaf begin 2025 van toepassing.

Met praktische voorbeelden en verduidelijkingen legt het technisch document uit hoe de GSV hemelwater in de praktijk kan toegepast worden. Het document richt zich naar architecten, vergunningaanvragers en -verleners.

De GSV hemelwater bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden bij bouwprojecten en verhardingen hemelwatergebruik, infiltratie of buffering van hemelwater moeten uitgevoerd worden.

Cover Technisch achtergronddocument GSV Hemelwater 2023

Klimaatverandering, met toenemende kans op hevige regenbuien en langere periodes van droogte, verplicht ons om hemelwater nog meer ter plekke vast te houden, meer hemelwater te gebruiken en het te infiltreren. De nieuwe GSV hemelwater gaat dan ook verder op het pad van de eerdere verordeningen uit 2004 en 2013, maar breidt het toepassingsgebied uit en scherpt de voorwaarden aan.  De nieuwe GSV Hemelwater 2023 vervangt de verordening van 2013.

Op 20 maart 2024 keurde de CIW een aangepaste versie van het technisch achtergronddocument goed. Dit is versie 1.1.

Raadpleeg het technisch achtergronddocument

Het technisch achtergronddocument heeft tot doel de GSV hemelwater te verduidelijken en te kaderen. Het is niet de bedoeling om in dit document bijkomende verplichtingen of versoepelingen op te leggen. In het geval van  verschillende interpretatiemogelijkheid is de tekst van de GSV hemelwater steeds leidend.

> Raadpleeg de tekst van de verordening (2023)

> Raadpleeg het verslag bij de verordening (2023)

> Raadpleeg het technisch achtergronddocument bij de GSV Hemelwater van 2013

    Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

    De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.