Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Aanpak olieverontreiniging op oppervlaktewater (2023)

Wanneer een olieverontreiniging in een waterweg, waterloop of gracht niet daadkrachtig aangepakt wordt, kan de ecologische impact groot zijn en kunnen de kosten voor de remediëring hoog oplopen.

De CIW-projectgroep Olieverontreiniging werkte aan:

  • een kader voor een meer gecoördineerde en meer afgestemde aanpak van olieverontreiniging met een efficiënte en effectieve taakverdeling tussen de betrokken actoren (waterbeheerders, VMM-incidentenwerking, milieudiensten, hulpdiensten, ...)
  • een technische aanpak voor de bestrijding van oliecalamiteiten.

Processchema olieverontreiniging in waterwegen, waterlopen en grachten

Het schema heeft betrekking op olieverontreiniging in oppervlaktewater. Bij de aanpak van olieverontreiniging zijn verschillende actoren betrokken:  waterloopbeheerder, brandweer, gemeente, ….

Het schema toont welke processtappen er nodig zijn bij de aanpak van een oliecalamiteit en vermeldt de taakverdeling bij de verschillende stappen:

  • stap 1: vaststelling (ter plaatse)
  • stap 2: eerstelijnsbestrijding en brononderzoek
  • stap 3: verwijderen van olieverontreiniging
  • stap 4: nazorg

Zo verduidelijkt het schema wie initiatiefnemer is in een bepaalde stap en welke actor(en) kunnen of moeten betrokken worden.

Processchema olieverontreiniging in waterlopen - basiselementen

Processchema

Begeleidende nota bij processchema

Technische aanpak bestrijding oliecalamiteiten

Het technisch document beschrijft de bestrijdingsaanpak van oliecalamiteiten om tot een performante terreinaanpak te komen die de schade en kosten tot een minimum beperkt.

Het document gaat in op:

  • de herkenning van een oliecalamiteit
  • de interventienoodzaak
  • de in te zetten maatregelen voor het inperken en het verwijderen van de olie
  • de nazorg. 

Technisch document bestrijding oliecalamiteiten

Calamiteitenfiche olieverontreiniging

Bij vaststelling van een oliecalamiteit is het cruciaal om een calamiteitenfiche op te maken, als basis voor de te nemen maatregelen en de rapportering aan de betrokkenen. Het is de taak van de coördinator om de fiche
op te maken en up-to-date te houden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.