Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Evaluatierapport Waterschaarste en Droogte 2020 (rapport, 2021)

2020 was het vierde opeenvolgende droogtejaar. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW opnieuw alle kennis en ervaringen met de voorbije droogteperiode bundelde in een evaluatierapport en aanbevelingen formuleerde voor het toekomstig waterschaarste- en droogterisicobeheer.

Het rapport schetst het algemeen kader waarbinnen het waterschaarste- en droogterisicobeheer in Vlaanderen vorm krijgt, beschrijft uitgebreid de droogtetoestand, gaat dieper in op de impact van de droogte op de verschillende sectoren, vermeldt de gevoerde crisiscoördinatie en sluit af met aanbevelingen en actiepunten.

De CIW nam op 4 maart 2021 kennis van het rapport.

Raadpleeg het rapport

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.