Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ruimtelijk afwegingskader voor oeverzones: Functiebepaling, prioritering en ontwerp van oeverzones langs waterlopen (rapport, 2022)

Voor de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid worden oeverzones beschouwd als een belangrijke maatregel. Toch blijft de inzet van de instrumenten die voorhanden zijn voor de realisatie van oeverzones door de verschillende waterbeheerders vrij beperkt. Een goede onderbouwing is belangrijk voor de realisatie van de verschillende types oeverzones.

Oeverzone langs waterloop (foto Tom De Bie)Door de CIW werd beslist een projectgroep “visievorming oeverzone” op te starten. Doel van deze projectgroep is om een afwegingskader op te maken dat de keuzes voor de aanleg van oeverzones op een inhoudelijke wijze onderbouwt. Dit rapport bevat de voorlopige synthese van dit afwegingskader. De bedoeling is om op basis van praktijkervaring en feedback van gebruikers het afwegingskader rond oeverzones te valideren en bepaalde aspecten verder uit te werken.

Het afwegingskader oeverzones is ontwikkeld om op een onderbouwde en stapsgewijze manier de doelstellingen, functies, locatie, inrichting en breedte van oeverzones te bepalen, zodat het finale ontwerp zo goed mogelijk aansluit op de plaatselijke noden. Het gaat om een richtinggevend en ondersteunend hulpmiddel als aanvulling op bestaande verplichtingen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.