Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vergunningen, plannen en attesten

De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma.

 

Vergunningen, plannen en attesten onderworpen aan de watertoets

Deze vergunningen, plannen en attesten zijn in elk geval onderworpen zijn aan de watertoets.

Vergunningen

 1. de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden van een project, zoals vermeld in artikel 5, 1°, a) en b), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 2. als dat relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag, de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van een project, zoals vermeld in artikel 5, 1°, c), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 3. voor zover als relevant, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag, de milieuvergunning als vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
 4. de vergunning voor een watervang als vermeld in artikel 80 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991
 5. de machtiging voor het uitvoeren van buitengewone werken van verbetering, vermeld in artikel 12 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen
 6. de vergunning, vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
 7. het conformiteitattest bodemsaneringsproject en het conformiteitsattest risicobeheersplan, vermeld in het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
 8. de machtigingen ecologische bosfunctie en bosreservaten, voor het aspect waterhuishouding, vermeld in artikel 20 en 30 van het Bosdecreet van 13 juni 1990
 9. de ontheffing verbod in het Vlaams Ecologisch Netwerk, vermeld in artikel 25 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
 10. de afwijking verbod in het Natuurdecreet en het uitvoeringsbesluit ervan, vermeld in artikel 56 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
 11. de toestemming voor werken of handelingen in beschermde landschappen, vermeld in het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg.

 

Plannen

 1. een ruimtelijk uitvoeringsplan en een algemeen en bijzonder plan van aanleg als vermeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996
 2. een plan van de nieuwe wegen en afwateringen, landschapsplan en herverkavelingsplan als vermeld in de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet
 3. een inrichtingsplan inzake landinrichting als vermeld in het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij
 4. de plannen en programma’s vermeld in artikel 27, § 2, 7°, van het decreet
 5. waterhuishoudingsplannen van Polders en Wateringen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken
 6. natuurrichtplannen als vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
 7. beheerplannen natuurreservaten als vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
 8. bosbeheerplannen, zowel langetermijnplannen als uitvoeringsplannen, als vermeld in het decreet van18 mei 1999 houdende wijziging van het Bosdecreet van 13 juni 1990
 9. de bijzondere oppervlaktedelfstoffenplannen als vermeld in het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen
 10. een projectrapport natuurinrichting en een projectuitvoeringsplan natuurinrichting als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, wat betreft de natuurinrichtingsprojecten
 11. een ruilverkavelingsplan als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot vaststelling van de bijdrage van het Vlaamse Gewest in de uitgaven voor de werken, uitgevoerd door de ruilverkavelingscomités
 12. een herwaarderingsplan beschermd stads- of dorpsgezicht, vermeld in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten
 13. een beheersplan beschermd landschap of erfgoedlandschap, als vermeld in het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg

Attesten

De watertoets is ook van toepassing op de afgifte van stedenbouwkundige en planologische attesten.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.