Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Richtlijnen watertoets in signaalgebieden

Adviesverleners, vergunningverleners en planmakende overheden moeten extra waakzaam zijn in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden. Daarom werden voor deze gebieden specifieke richtlijnen vastgelegd.

De omzendbrief LNE/2015/2 richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden vindt u via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina. 

Richtlijnen schematisch

Richtlijnen voor vergunningverlener en planmakende overheden

Richtlijnen voor de adviesverleners

Algemeen beoordelingskader 

  

Verscherpte watertoets of algemeen beoordelingskader

De richtlijnen maken telkens een onderscheid tussen signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Regering al een vervolgtraject goedkeurde en signaalgebieden waarvoor dit nog niet het geval is.

In signaalgebieden waarvoor een vervolgtraject goedgekeurd werd, geldt er een verscherpte watertoets. Hierbij wordt steeds getoetst of de voorgenomen ontwikkeling van het gebied afgestemd is met het vervolgtraject. Motiveer dus steeds vanuit de fiche van het signaalgebied waarom de vergunning of het plan al dan niet in overeenstemming is (of kan gebracht worden) met het ontwikkelingsperspectief.

In signaalgebieden waarvan een vervolgtraject goedgekeurd werd door het bekkenbestuur en de CIW, maar waar de beslissing van de Vlaamse Regering nog niet genomen is,  gebeurt de toetsing aan het vervolgtraject best ook. Er moet een algemeen beoordelingskader gevolgd worden.

Eerst wordt nagegaan of de overstromingskans in het gebied gekend is.

Overstromingskans gekend

De situatie hangt af van hoe hoog de overstromingskans is: 

  • Groot (1 keer per 10 jaar)

Zolang er geen vervolgtraject goedgekeurd werd, moet het gebied gevrijwaard blijven. Er geldt met andere woorden een bewarend beleid: de realisatie van de harde bestemming van het gebied wordt opgeschort tot de Vlaamse Regering een definitieve beslissing neemt over wat met het gebied moet gebeuren. Zo wordt de mogelijkheid tot bijkomende voorwaarden of eventuele herbestemming niet gehypothekeerd.

  • Middelgroot (1 keer per 100 jaar)

Is het project volledig ingesloten door bebouwing dan zullen randvoorwaarden opgelegd worden via de watertoets. Is het project niet volledig ingesloten door bebouwing dan wordt een gebiedsspecifieke afweging gemaakt tussen randvoorwaarden opleggen of het gebied vrijwaren. In afwachting van deze afweging, geldt een bewarend beleid.

  • Klein (1 keer per 1000 jaar)

Via de watertoets kunnen er randvoorwaarden opgelegd worden in verband met adaptief bouwen.

Overstromingskans niet gekend

Er wordt nagegaan of het gebied in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt. Ligt het niet in effectief overstromingsgevoelig gebied dan volstaat de gewone watertoets. Ligt het wel in effectief overstromingsgevoelig gebied dan moet een afweging gemaakt worden tussen bijkomende voorwaarden of vrijwaren van het gebied. In afwachting van deze afweging, geldt een bewarend beleid.

     

Nieuwe signaalgebieden vermijden

Naast de richtlijnen voor het toepassen van de watertoets bepaalt de omzendbrief ook dat nieuwe signaalgebieden moeten vermeden worden. De bestaande zachte bestemming van effectief overstromingsgevoelige valleigebieden mag niet zomaar herbestemd worden naar een harde bestemming.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.