Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Algemeen beoordelingskader

Onderstaand stroomschema geeft het algemeen beoordelingskader voor nieuwe ontwikkelingen in overstromingsgevoelig signaalgebied weer. Via het schema kunt u nagaan of een bewarend beleid noodzakelijk is omdat een herbestemming er nodig kan zijn om de overstromingsrisico’s duurzaam te reduceren (rood kader).

In de gevallen aangeduid met een oranje kader is een bewarend beleid niet noodzakelijk. De watertoets is hier het geschikte instrument om de nodige randvoorwaarden vanuit het watersysteem op te leggen bij de ontwikkeling van het signaalgebied.

 

algemeen beoordelingskader

     

Via het geoloket signaalgebieden kunt u nagaan welke overstromingskansen (klein, middelgroot en groot) voorkomen in het signaalgebied in kwestie. Als de overstromingskansen van het signaalgebied niet gekend zijn, moet nagegaan worden hoe het gebied zich situeert ten opzichte van de effectief overstromingsgevoelige gebieden . Via een aanklikbare laag kan ook deze informatie op het geoloket geraadpleegd worden.

   

Bewarend beleid

Vergunningen of plannen die de huidige bestemming willen realiseren op plaatsen waar er volgens het algemeen beoordelingskader een bewarend beleid van toepassing is, hebben een schadelijk effect op de overstromingsrisico’s en moeten vermeden worden zoals vermeld in artikel 8 van het decreet Integraal Waterbeleid met betrekking tot de watertoets.

Het bewarend beleid houdt daarom een standstill in van de realisatie van deze bestemmingen in afwachting van een onderzoek naar gebiedsspecifieke, actuele of toekomstige overstromingskansen en de diepte ervan in het volledige signaalgebied via een stroomgebiedbenadering (zie vervolgtraject signaalgebieden). Het ontwikkelingsperspectief dat voor een bepaald signaalgebied naar voor geschoven wordt, zal goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering.  

   

Randvoorwaarden bebouwing via de watertoets

Als uit het algemeen beoordelingskader blijkt dat een bewarend beleid niet noodzakelijk is, dan vormen de principes over adaptief bouwen in het kader van de watertoets de minimale voorwaarden om schadelijke effecten te vermijden:

  • Het vloerpeil van de gebouwen moet voldoende hoog liggen om overstromingsveilig te zijn.
  • Er mag geen ruimte voor water verloren gaan, noch in oppervlakte noch in volume.
  • Er mogen geen ondergrondse kelders worden gebouwd.
  • Er mogen geen ondergrondse stookolietanks worden aangelegd.

Deze voorwaarden kunnen gebieds- en projectspecifiek verfijnd worden in het wateradvies.

   

Meer informatie over bouwen en verbouwen in overstromingsgevoelig gebied vindt u in de brochure 'overstromingsveilig bouwen en wonen'.

Cover brochure Overstromingsveilig bouwen 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.