Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Procedure aanduiding als watergevoelig openruimtegebied

De Vlaamse Regering duidt de watergevoelige openruimtegebieden voorlopig aan, waarna deze in openbaar onderzoek gaan, alvorens een definitieve aanduiding kan gebeuren. Bij de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden is een milieubeoordeling verplicht. Deze beoordeling wordt geïntegreerd in het aanduidingsproces.

  • CIW maakt ontwerp van voorlopige aanduiding over aan bevoegde minister

  • Kennisgeving van de milieubeoordeling ligt ter inzage van de bevolking

Op 12 maart 2018 gaf de CIW goedkeuring aan het ontwerp voor de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Ze vertrok daarbij van de beslissingen van de Vlaamse Regering over de signaalgebieden. Het voorstel kwam tot stand in overleg met de bekkensecretariaten, het departement Omgeving en de betrokken gemeenten.

Begin mei vroeg de CIW advies aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten over het voorstel voor de voorlopige aanduiding. Intussen heeft ze ook  een kennisgevingsdossier voor het plan-m.e.r. ingediend en heeft de Dienst Mer de kennisgeving volledig verklaard en ter inzage gelegd tot en met 30 augustus.

  • Vlaamse Regering keurt de voorlopige aanduiding goed

Op 5 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering de voorlopige aanduiding van 12 gebieden in het Benedenscheldebekken tot watergevoelig openruimtegebied goed: Kapelleveld II in Wommelgem, Schorheide in Willebroek, Kersdonk Zuid in Willebroek, Kersdonk Noord in Willebroek, Heindonk in Willebroek, De Leeuw in Wijnegem, Universiteit Antwerpen in Antwerpen en Edegem, Wullebeek in Niel, Burcht in Londerzeel, Cleydaal-Kerkeneinde in Hemiksem, Noeveren in Boom en Solhof in Aartselaar en Burcht in Londerzeel.

  • Organisatie consultatie, openbaar onderzoek en bekendmaking

De Vlaamse Regering onderwerpt de voorlopige aanduiding van de watergevoelige openruimtegebieden aan een openbaar onderzoek volgens de nadere regels van het uitvoeringsbesluit. 

Na de goedkeuring door de Vlaamse Regering van de voorlopige aanduiding vraagt de CIW advies aan de instanties, vermeld in artikel 5.6.8, §2, eerste lid, van de VCRO.

Het ontwerp plan-MER gaat samen met de voorlopige aanduiding in openbaar onderzoek. De verwerking van eventuele adviezen en bezwaren bij het ontwerp plan-MER wordt voorbereid door MER-coördinator en MER-team.

  • CIW maakt ontwerp van aanduidingsbesluit over aan bevoegde minister

Op basis van de ontvangen reacties en adviezen bereidt de CIW het ontwerp voor het  aanduidingsbesluit voor en maakt het over aan de bevoegde minister met het oog op goedkeuring door de Vlaamse Regering.

De MER-coördinator en het MER-team maken het definitieve plan-MER op, dat voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de Dienst MER.

  • Vlaamse Regering keurt het aanduidingsbesluit goed

Na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe regels in de aangeduide watergevoelige gebieden van kracht.

Juridische basis procedure:

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.