Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Stroomgebiedbeheerplannen

Stroomgebiedbeheerplannen

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de te behandelen waterbeheerkwesties. Als visiedocument geeft de waterbeleidsnota richting aan de stroomgebiedbeheerplannen en andere initiatieven door de prioriteiten voor het integraal waterbeleid aan te geven.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en ons beter te beschermen tegen overstromingen. Ze geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water (2000) en aan de Overstromingsrichtlijn (2007).

De CIW bereidt het ontwerp van de waterbeleidsnota voor. En als bevoegde autoriteit voor de uitvoering van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn in Vlaanderen staat de CIW ook in voor de voorbereiding van de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen.

 

 

Waarom stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas?

Gezonde watersystemen

Stroomgebiedbeheerplannen worden in heel Europa opgemaakt in uitvoering van de kaderrichtlijn Water. De richtlijn wil de watervoorraden en waterkwaliteit in Europa veilig stellen, en de lidstaten verplichten om duurzaam met water om te springen. Ze voorziet in een aanpak van het waterbeheer op basis van stroomgebieden: de natuurlijke geografische en hydrologische eenheden.

De centrale doelstelling is de goede toestand van het watersysteem te bereiken. Via de stroomgebiedbeheerplannen worden in een zesjarige cyclus doelstellingen vastgelegd en maatregelen genomen om de goede toestand te bereiken tegen uiterlijk 2027.

Vlaanderen ligt voor het grootste deel in het internationale stroomgebied van de Schelde en voor een kleiner deel in dat van de Maas.

GA NAAR: 

Kaderrichtlijn Water

Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

  

Negatieve gevolgen van overstromingen beperken

Door verstedelijking, gewijzigd landgebruik en klimaatverandering neemt het overstromingsrisico toe. De Overstromingsrichtlijn van 2007 vraagt de lidstaten om maatregelen te nemen tegen de negatieve gevolgen die overstromingen kunnen hebben. Ze verplicht de lidstaten om overstromingsrisicobeheerplannen op te maken. In gebieden waar zich overstromingen kunnen voordoen moeten doelstellingen bepaald worden en maatregelen genomen worden om de overstromingsrisico's te beperken en de bevolking, economische activiteiten, ecosystemen en het cultureel erfgoed te beschermen.


Europa vraagt om zowel in te zetten op protectieve en preventieve maatregelen als op paraatheid en om maximaal geïntegreerd te werken. De Overstromingsrichtlijn streeft een coördinatie en integratie met de kaderrichtlijn Water na. Vlaanderen zette beide richtlijnen om in het decreet Integraal Waterbeleid en koos ervoor om de overstromingsrisicobeheerplannen in de stroomgebiedbeheerplannen te integreren.

GA NAAR: 
Overstromingsrichtlijn

Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

 

Wat vooraf ging

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat voor de plannen kunnen vastgelegd worden enkele voorbereidende documenten moeten opgemaakt worden en aan het publiek voorgelegd worden.

  • Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 lagen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016 - 2021 in openbaar onderzoek.
  • Van 19 december 2012 tot 18 juni 2013 lagen de voorbereidende documenten van de stroomgebiedbeheerplannen 2016- 2021 in openbaar onderzoek. 

 

Tijdschema en werkprogramma voor opmaak stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

Het tijdschema en werkprogramma geeft een overzicht van de planning en de organisatie van het proces op weg naar de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Het moet drie jaar voor het begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft, voorgelegd worden aan het publiek. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden in het traject. Ook het juridisch en organisatorisch kader en enkele relevante recente ontwikkelingen en lopende processen komen in dit document aan bod. 

 

Waterbeheerkwesties geïntegreerd in waterbeleidsnota

De waterbeheerkwesties zijn de thema's waardoor de Vlaamse wateren het risico lopen de goede toestand niet te halen. De kaderrichtlijn Water bepaalt dat minstens twee jaar voor het begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft, een tussentijds overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties in het stroomgebieddistrict, aan het publiek moet voorgelegd worden. Vlaanderen integreerde de waterbeheerkwesties in de waterbeleidsnota en deze werd gelijktijdig met het tijdschema en werkprogramma voorgelegd aan het publiek.

Op 20 december 2013 stelde de Vlaamse Regering de tweede waterbeleidsnota (inclusief waterbeheerkwesties) vast.  

GA NAAR:

Tweede waterbeleidsnota

 

  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.