Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Financiële instrumenten voor het integraal waterbeleid

Om de afbakening van overstromingsgebieden en oeverzones in de praktijk te ondersteunen, voorziet het decreet Integraal Waterbeleid in de instrumentenmix onteigening, recht van voorkoop, aankoopplicht en vergoedingsplicht. Via een besluit bij het decreet worden deze instrumenten verder uitgewerkt.

  

Onteigening ten algemene nutte

Het Vlaamse Gewest, de Vlaamse waterbeheerders en – mits de toestemming van de minister voor leefmilieu en waterbeleid - de provincies en gemeenten kunnen overgaan tot een onteigening ten algemene nutte. Voorwaarden zijn dat de onteigening past in de doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid of dat het gaat om een actie uit een waterbeheerplan.

Recht van voorkoop

Het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Grondenbank hebben een recht van voorkoop bij de verkoop van onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen in afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones. De percelen waarop het recht van voorkoop ‘integraal waterbeleid' van toepassing is, zijn te raadplegen via het geoloket ‘recht van voorkoop’.

Aankoopplicht

De eigenaar van gronden die geheel of gedeeltelijk in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone liggen, kan onder voorwaarden eisen dat de betrokken waterbeheerder zijn grond aankoopt.

De eigenaar heeft vijf jaar tijd om zijn aanvraag bij de betrokken waterbeheerder in te dienen, vanaf  het ogenblik dat het waterbeheerplan waarin het overstromingsgebied of de oeverzone werd afgebakend van kracht is of vanaf het ogenblik dat het overstromingsgebied actief wordt ingeschakeld.

De actieve inschakeling houdt een ingreep van de waterbeheerder in het overstromingsgebied in. Het gaat bijvoorbeeld om de aanlegging van een ringdijk of het aanbrengen van schotten in de waterloop. De datum van actieve inschakeling wordt bekend gemaakt via het Belgisch Staatsblad, aanplakking op het terrein en een aangetekend schrijven aan de eigenaar.

Vergoedingsplicht

De vergoedingsplicht geldt enkel voor gebruikers van landbouwgrond en bosbouwgrond in actief ingeschakelde overstromingsgebieden. Na de actieve inschakeling van het overstromingsgebied krijgt de gebruiker één jaar de tijd om een aanvraag tot vergoeding in te dienen bij de betrokken waterbeheerder. De vergoeding wordt berekend volgens een in het besluit vastgelegde berekeningswijze.

Besluit financiële instrumenten 

Op 24 juli 2009 keurde de Vlaamse Regering het besluit dat uitvoering geeft aan de financiële
instrumenten van het decreet Integraal Waterbeleid definitief goed.

 

  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.