Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het IJzerbekken

Het IJzerbekken omvat zowel poldergebied als de valleien van de zijwaterlopen van de IJzer. In het poldergebied ligt de nadruk vooral op waterkwantiteit met een specifiek peil- en kustbeheer, elders eerder op waterkwaliteit omwille van erosie of ecologische uitdagingen.

Uitgaande van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water zijn in het IJzerbekken 3 aandachtsgebieden (Poperingevaart, Blankaart en Grote Kemmelbeek) aangeduid. In deze gebieden staat een gebiedsgerichte werking voorop zodat hier verder stappen gezet worden om in 2027 een goede watertoestand te bereiken.IJzerbekken - gebiedswerking

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.