Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het IJzerbekken

Het IJzerbekken omvat zowel poldergebied als de valleien van de zijwaterlopen van de IJzer. In het poldergebied ligt de nadruk vooral op waterkwantiteit met een specifiek peil- en kustbeheer, elders eerder op waterkwaliteit omwille van erosie of ecologische uitdagingen.

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water is in het IJzerbekken het afstroomgebied van de Blankaart waterlopen aangeduid als speerpuntgebied. In dit gebied willen we in 2027 een goede watertoestand bereiken. Ook in de aandachtsgebieden zoals Poperingevaart, Grote Kemmelbeek, Ieperlee, kanaal Ieper-IJzer staat een gebiedsgerichte werking voorop, zodat hier verder stappen gezet worden om in 2033 een goede watertoestand te bereiken.

Meer informatie over de speerpunt- en aandachtsgebieden kan u in het bekkenspecifieke deel IJzerbekken van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 raadplegen.

 

gebiedsprioritering SGBP3 IJzerbekken 

  

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast
nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Gelieve dus bij het raadplegen van de webpagina’s over specifieke gebieden (zie gerelateerde inhoud)
er rekening mee te houden dat de beschrijvingen niet steeds de meest recente informatie bevatten.

  

Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.