Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Grote Kemmelbeek, aandachtsgebied

In het afstroomgebied van de Grote Kemmelbeek lijkt een goede kwalitatieve en kwantitatieve toestand haalbaar tegen 2027. Daarom werd dit gebied in het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 aangeduid als aandachtsgebied. In aandachtsgebieden worden acties en maatregelen om de toestand van het water te verbeteren met voorrang uitgevoerd. Om dit in goede banen te leiden organiseert het bekkensecretariaat hierover een gebiedsgericht overleg.

Grote Kemmelbeek - landgebruikHet stroomgebied van de Grote Kemmelbeek werd grondig gescreend. Vooral het teveel aan nutriënten, de hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen en de slechte structuurkwaliteit belemmeren de goede watertoestand. De oorzaken hiervan zijn te vinden bij landbouwemissies, erosie en het lozen van huishoudelijk afvalwater. Een eerste voorstel van acties en maatregelen die nodig zijn om de goede toestand te bereiken werd uitgewerkt.

GTO Grote Kemmelbeek

Via het gebiedsgericht en thematisch overleg met alle betrokkenen wordt het actieplan verder geconcretiseerd, worden de diverse initiatieven op elkaar afgestemd en wordt nagegaan waar samenwerking mogelijk is.

 

 

Grote Kemmelbeek

 

 

 

 

 

 

Kort nieuws

Juli 2017 - Ecologische herinrichting Grote Kemmelbeek

De VMM is gestart met inrichtingswerken aan de Grote Kemmelbeek tussen Zuidschote en Elverdinge. Om de ecologische kwaliteit van de waterloop en de bergingscapaciteit te verhogen, krijgt de waterloop een meer natuurlijk profiel met flauwere oevers. Vismigratieknelpunten worden weggewerkt zodat vissen vanuit de IJzer opnieuw de Kemmelbeek kunnen opzwemmen. Dat is nodig om in de Kemmelbeek op termijn een ecologische toestand te bereiken.

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.