Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterbeheerplannen

Elke zes jaar wordt een integraal waterbeheerplan voor het Dijle-Zennebekken opgesteld dat als bekkenspecifiek deel wordt toegevoegd aan het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde.

 

Het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken is een gezamenlijk plan van de verschillende waterbeheerders en andere betrokkenen.

Het jaarlijks wateruitvoeringsprogramma (WUP) rapporteert over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken. Het WUP bevat ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. 

   

Bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 2022- 2027

Het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken werd samen met de andere onderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022 - 2027 vastgesteld door de Vlaamse Regering op 1 juli 2022.

  

Raadpleeg het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken door op onderstaande figuur te klikken.

BSD Dijle-Zennebekken

  

Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022 - 2027

  

Wateruitvoeringsprogramma

Op 16 juni 2023 gaf het bekkenbestuur goedkeuring aan het wateruitvoeringsprogramma voor het Dijle-Zennebekken.

Met het wateruitvoeringsprogramma leggen de partners binnen het bekken de prioritering en de timing vast voor de uitvoering van de gebiedsspecifieke acties die nodig zijn om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, de structuur van de waterlopen te herstellen, de wateroverlast en waterschaarste aan te pakken en de waterbeleving te verhogen.

Wateruitvoeringsprogramma


Via onderstaande rubriek 'gerelateerde inhoud' kan u de vorige integrale waterbeheerplannen en bijbehorende voortgangsrapportages voor het Dijle-Zennebekken raadplegen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.