Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overleg

Beken en rivieren stromen dwars door administratieve grenzen en de vele functies en aspecten van water overschrijden de bevoegdheden van de verschillende overheden en administraties. In het integraal waterbeleid werken de betrokken beleidsdomeinen, maar ook de verschillende bestuursniveaus, samen om water gerelateerde kwesties zoals wateroverlast of slechte waterkwaliteit aan te pakken.

 

De samenwerking verloopt via integrale wateroverlegstructuren. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) organiseert het overleg op Vlaams niveau, de bekkenstructuren op het niveau van een bekken en de internationale riviercommissies staan in voor het multilateraal overleg op het niveau van de internationale stroomgebieddistricten. Ook het middenveld wordt actief bij het integraal waterbeleid op de verschillende niveaus betrokken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.