Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Op niveau van een bekken

Vlaanderen is ingedeeld in elf bekkens. Het water in een bekken of deelstroomgebied stroomt naar één of enkele grotere waterlopen. In een bekken werken de betrokkenen bij integraal waterbeleid samen via de bekkenstructuren.

Elf Vlaamse bekkens


De elf Vlaamse bekkens zijn van West naar Oost: het bekken van de IJzer, de Brugse Polders, de Gentse Kanalen, de Benedenschelde, de Leie, de Bovenschelde, de Dender, de Dijle en Zenne, de Demer, de Nete en de Maas.

 

Een bekkenstructuur bestaat uit drie pijlers:

 • Het bekkenbestuur: het bestuurlijke niveau van het bekken.
 • De bekkenraad: vertegenwoordigt de maatschappelijke belangengroepen.
 • Het bekkensecretariaat verzorgt de inhoudelijke en administratieve ondersteuning van het bekkenbestuur.

Informatie over de overlegstructuren van een specifiek bekken vindt u in de rubriek 'bekkens'.

GA NAAR: 
De rubriek Bekkens

 

Bekkenbestuur

In het bekkenbestuur zetelen vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse beleidsdomeinen en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten, polders en wateringen). Het bekkenbestuur neemt beslissingen op bestuurlijk vlak.

De voorzitter is de gouverneur van een provincie waarin het bekken ligt. Ligt het bekken in twee provincies, dan is er een wisselend voorzitterschap of een co-voorzitterschap. De secretaris is de bekkencoördinator.  

GA NAAR: 
Bekkenbestuur, samenstelling en taken

 

Bekkenraad

De bekkenraad is het adviesorgaan van het bekken. De bekkenraad staat in voor het maatschappelijk overleg met het middenveld op bekkenniveau. De voorzitter van de bekkenraad is de bekkencoördinator.

Sectoren vertegenwoordigd in de bekkenraad:

 
 • landbouw
 • natuur
 • bos
 • milieu en landschap
 • industrie en handel
                              
 • ontginning en energie
 • visserij
 • toerisme en recreatie
 • wonen
 • transport- en vervoersector

 

              Bekkensecretariaat

              Het bekkensecretariaat is de ambtelijke pijler van het bekken. Het bekkensecretariaat staat in voor de dagelijkse werking binnen het bekken en het voorbereidende werk voor het bekkenbestuur. Het bekkensecretariaat organiseert op vraag van het bekkenbestuur ook gebiedsgericht en thematisch overleg.

              De dagelijkse leiding van het bekkensecretariaat ligt bij de bekkencoördinator. De bekkencoördinator wordt bijgestaan door één of meerdere planningsverantwoordelijke(n). De bekkencoördinatoren en planningsverantwoordelijken behoren tot het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie of het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken. Per provincie is er ook een vertegenwoordiger van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening. Naast het Vlaamse Gewest stellen ook de provincies die in het bekkenbureau vertegenwoordigd zijn personeel ter beschikking van het bekkensecretariaat.

               

              Overleg op bekkenniveau samenvattend

                 

               

               

               

               

               

               

               

              Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

              De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.