Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenbestuur: samenstelling en taken

Een bekkenbestuur neemt beslissingen op bestuurlijk vlak en wordt voorgezeten door een provinciegouverneur. 

Samenstelling

Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest aangeduid door de ministers bevoegd voor:

 • Leefmilieu en Waterbeleid (1)
 • Landinrichting en Natuurbehoud (1)
 • Openbare Werken en Mobiliteit (2)
 • Ruimtelijke Ordening (1)
 • Landbouw (1)
 • Economie (1)

 De lokale besturen uit het bekken: 

 • 1 mandataris per provincie
 • 1 mandataris per gemeente
 • 1 mandataris per polder of watering

Eén vertegenwoordiger van elk havenbedrijf in het bekken.

Taken

 • Het bekkensecretariaat organiseren en aansturen.
 • Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan en van het wateruitvoeringsprogramma goedkeuren.
 • De waterbeleidsnota en de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen adviseren.
 • Het ontwerp van zoneringsplan adviseren.
 • Investeringsprogramma’s, optimalisatieprogramma, technische plannen, … adviseren.
 • Belangrijke projecten of intenties binnen het bekken toelichten.
 • Een adequate bevoegdheidsverdeling van waterwegen en onbevaarbare waterlopen voorstellen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.