Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het Benedenscheldebekken

  

Het Benedenscheldebekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie.

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water zijn in het Benedenscheldebekken de Kalkense Vaart, Grote Molenbeek-Vliet, Benedenvliet en Groot Schijn aangeduid als speerpuntgebieden. In deze gebieden willen we in 2027 een goede watertoestand bereiken. Ook in de aandachtsgebieden (Lede, Getijdedurme, Drie Molenbeken, Zeeschelde, Waasland, Verlegde Schijns, Zielbeek-Bosbeek en Scheldehaven) staat een gebiedsgerichte werking voorop, zodat hier al de eerste stappen gezet worden om in 2033 een goede watertoestand te bereiken.

Meer informatie over de speerpunt- en aandachtsgebieden kan u in het bekkenspecifieke deel Benedenscheldebekken van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 raadplegen.

  

gebiedsprioritering SGBP3 Benedenscheldebekken

  

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast
nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Gelieve dus bij het raadplegen van de webpagina’s over specifieke gebieden (zie gerelateerde inhoud)
er rekening mee te houden dat de beschrijvingen niet steeds de meest recente informatie bevatten.

  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.