Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wateruitvoeringsprogramma (WUP)

Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert over de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen en blikt vooruit op de uitvoering van de volgende jaren.

Naast een geïntegreerd voortgangsverslag over de uitvoering van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, vindt u in het WUP ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. Het WUP is een rapporteringsinstrument én een operationeel instrument. Via het WUP kunnen acties toegevoegd, bijgestuurd of stopgezet worden.

Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2023

De CIW hechtte op 20 maart 2024 haar goedkeuring aan het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2023.

Raadpleeg hier de overzichtstabel die voor iedere actie uit het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 de stand van zaken van de uitvoering weergeeft.

Bekkenuitvoeringsprogramma's

De CIW nam op 28 juni 2023 reeds kennis van de uitvoeringsprogramma’s op bekkenniveau. Eerder gaven de bekkenbesturen hun goedkeuring.

In het bekkenuitvoeringsprogramma leggen de partners binnen het bekken de prioritering incl. timing vast voor de uitvoering van de gebiedsspecifieke acties die nodig zijn om in het bekken de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, de structuur van de waterlopen te herstellen, wateroverlast en waterschaarste aan te pakken en de waterbeleving te verhogen.

Raadpleeg de bekkenuitvoeringsprogramma's voor het:

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.