Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wateruitvoeringsprogramma (WUP)

Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert over de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en blikt vooruit op de uitvoering van de volgende jaren.

Naast een geïntegreerd voortgangsverslag over de uitvoering van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen, vindt u in het WUP ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. Het WUP is een rapporteringsinstrument én een operationeel instrument. Via het WUP kunnen acties toegevoegd, bijgestuurd of stopgezet worden. Daarnaast rapporteert het WUP over de signaalgebieden. 

Bekkenuitvoeringsprogramma's (juni 2023)

in het bekkenuitvoeringsprogramma leggen de partners binnen het bekken de prioritering incl. timing vast voor de uitvoering van de gebiedsspecifieke acties die nodig zijn om in het bekken de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, de structuur van de waterlopen te herstellen, wateroverlast en waterschaarste aan te pakken en de waterbeleving te verhogen.

De CIW nam op 28 juni 2023 kennis van de uitvoeringsprogramma’s. Eerder gaven de bekkenbesturen al hun goedkeuring.

Raadpleeg het wateruitvoeringsprogramma voor het:

Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2021

De CIW hechtte op 29 juni 2022 haar goedkeuring aan het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2021.

Het WUP 2021 is het laatste wateruitvoeringsprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en bevat bijgevolg enkel een voortgangsverslag en geen uitvoeringsplan meer.

  

Via het WUP 2021 wordt gerapporteerd over:

(1) de stand van zaken van de acties van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen 2016 – 2021

Raadpleeg hier de overzichtstabel die voor iedere actie uit het maatregelenprogramma van het stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 de stand van zaken van de uitvoering weergeeft voor 2021.

(2) de uitvoering van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

Raadpleeg hier het overzicht en een stand van zaken van de uitvoering van het maatregelenprogramma 2016-2021. (= actualisatie en aanvulling van hoofdstuk 6-2 van de SGBP3)

(3) de stand van zaken van de acties uit het 'Actieplan droogte en overstromingen'  

Het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021, waaraan de Vlaamse Regering op 5 april 2019 haar goedkeuring gaf, is een kortlopend actieplan, als aanvulling op de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Het bevat kortetermijnacties in aanloop naar de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Het gaat om bijkomende richtlijnen en optimalisatie van regelgeving, communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven, acties die innovatie stimuleren en acties die bijdragen aan kennisopbouw, monitoring en modellering. Het WUP volgt de uitvoering van dit actieplan op.

Raadpleeg hier de uitvoering van het 'Actieplan droogte en overstromingen'.

(4) de stand van zaken van de signaalgebieden

Overeenkomstig de afspraken gebeurt in het kader van het WUP jaarlijks een actualisatie van de stand van zaken van de herbestemming van de signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Regering besliste dat het signaalgebied of delen ervan bouwvrij moeten gehouden worden.

Voor de signaalgebieden waarvoor een herbestemming voorzien is via een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied blijft de status ‘in voorbereiding’. Voor de signaalgebieden waar een herbestemming via RUP voorzien is, is de stand van zaken van gemeentelijke en provinciale RUP’s door de bekkensecretariaten bevraagd bij de initiatiefnemers van de RUP’s. Het Departement Omgeving leverde de stand van zaken aan voor de gewestelijke RUP’s.

De stand van zaken van de uitvoering van de signaalgebieden vindt u in de rubriek 'signaalgebieden'.  

Actualisering Zoneringsplannen

Conform art.10 van het zoneringsbesluit kan jaarlijks een actualisering van de definitieve zoneringsplannen gebeuren voor wat betreft de overgang van de zone “collectief te optimaliseren buitengebied” naar het “collectief geoptimaliseerd buitengebied”.

De geactualiseerde zoneringsplannen worden ter beschikking gesteld op het geoloket https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan.

 

De documenten van de vorige wateruitvoeringsprogramma's kunt u raadplegen via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.