Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Stroomgebiedbeheerplannen > Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.

Plannen voor waterkwaliteit, overstromingen en droogte

De stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 zullen uit verschillende plandelen bestaan: een deel voor de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, elf bekkenspecifieke delen en zes grondwatersysteemspecifieke delen. Ook de zoneringsplannen - die tonen waar collectieve sanering aangelegd wordt en waar individueel moet gezuiverd worden - en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen - die de uitvoering en de timing van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsprojecten regelen - maken onderdeel uit van de stroomgebiedbeheerplannen.

De overstromingsrisicobeheerplannen in uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd. En na de droge zomer van 2017 is beslist om in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 ook een waterschaarste- en droogterisicobeheerplan te integreren.

Voorbereidende documenten

Voor de kaderrichtlijn Water

  • dec. 2018: Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen

De kaderrichtlijn Water bepaalt dat lidstaten minstens 3 jaar voor het begin van de periode waarop de stroomgebiedbeheerplannen betrekking hebben, een tijdschema en werkprogramma aan het publiek voorleggen. Het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 ligt nog tot en met 18 juni 2019 in openbaar onderzoek. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.

Raadpleeg het tijdschema en werkprogramma

 

  • dec. 2018: Overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties

Minstens 2 jaar voor het begin van de periode waarop de stroomgebiedbeheerplannen betrekking hebben, moeten lidstaten een tussentijds overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties in het stroomgebieddistrict aan het publiek voorleggen. De waterbeheerkwesties zijn de problematieken die de realisatie van de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn Water in de weg staan. Het overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties ligt nog tot en met 18 juni 2019 in openbaar onderzoek.

Raadpleeg de waterbeheerkwesties

 

Voor de Overstromingsrichtlijn

  • dec. 2018: Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling

De Overstromingsrichtlijn voorziet dat lidstaten een voorlopige risicobeoordeling uitvoeren, op basis waarvan de gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico vastgesteld worden. Voor die gebieden moeten lidstaten overstromingsgevaarkaarten, overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen opmaken. De voorlopige risicobeoordeling en de gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico moesten in december 2018 aan de EU gerapporteerd worden.

Raadpleeg de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid