Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vast. De plannen bevatten maatregelen en acties voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.

website SGBP3

   raadpleeg de stroomgebiedbeheerplannen

Plannen voor waterkwaliteit, overstromingen en droogte

De stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 bestaan uit verschillende plandelen: een deel voor de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, elf bekkenspecifieke delen en zes grondwatersysteemspecifieke delen. Ook de zoneringsplannen - die tonen waar collectieve sanering aangelegd wordt en waar individueel moet gezuiverd worden - en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen - die de uitvoering en de timing van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsprojecten regelen - maken onderdeel uit van de stroomgebiedbeheerplannen.

De overstromingsrisicobeheerplannen in uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd. En na de droge zomer van 2017 is beslist om in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 ook een waterschaarste- en droogterisicobeheerplan te integreren.

Raadpleeg de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Opvolging uitvoering plannen

Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert over de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen en blikt vooruit op de uitvoering van de volgende jaren.

Voorbereiding plannen

Openbaar onderzoek ontwerpplannen

Van 15 september 2020 tot 14 maart 2021 liep het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas  2022-2027. Gedurende zes maanden kon elke burger, organisatie of bedrijf de ontwerpplannen inkijken en becommentariëren op www.volvanwater.be.

Elke opmerking werd in overweging genomen en kon aanleiding geven tot een aanpassing aan het plan. In de overwegingsdocumenten kan van elke opmerking worden nagegaan wat ermee gebeurde.

Raadpleeg de overwegingsdocumenten bij de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Voorbereidende documenten 

Voor de kaderrichtlijn Water

  • Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen

De kaderrichtlijn Water bepaalt dat lidstaten minstens 3 jaar voor het begin van de periode waarop de stroomgebiedbeheerplannen betrekking hebben, een tijdschema en werkprogramma aan het publiek voorleggen. Het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 lag van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 in openbaar onderzoek. Bijzondere aandacht ging naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.

Raadpleeg het tijdschema en werkprogramma

 

  • Overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties

Minstens 2 jaar voor het begin van de periode waarop de stroomgebiedbeheerplannen betrekking hebben, moeten lidstaten een tussentijds overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties in het stroomgebieddistrict aan het publiek voorleggen. De waterbeheerkwesties zijn de problematieken die de realisatie van de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn Water in de weg staan. Vlaanderen integreerde de waterbeheerkwesties in de waterbeleidsnota en deze werd gelijktijdig met het tijdschema en werkprogramma voorgelegd aan het publiek. Het overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties lag van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 in openbaar onderzoek. Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering de derde waterbeleidsnota (inclusief waterbeheerkwesties) vast.  

Raadpleeg de waterbeheerkwesties

 

Voor de Overstromingsrichtlijn

  • dec. 2018: Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling

De Overstromingsrichtlijn voorziet dat lidstaten in een eerste fase een voorlopige risicobeoordeling uitvoeren, op basis waarvan de gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico vastgesteld worden. Voor die gebieden moeten lidstaten vervolgens overstromingsgevaarkaarten, overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen opmaken. De voorlopige risicobeoordeling voor Vlaanderen en de vaststelling van de gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico werden in december 2018 voltooid en aan de EU gerapporteerd.

Raadpleeg de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling

 

  • dec. 2019: Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten

In uitvoering van de tweede fase van de Overstromingsrichtlijn werden de Vlaamse overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten (OGRK) opgemaakt, en dit voor alle significante bronnen van overstromingen en voor 3 kansscenario’s (kleine kans, middelgrote kans en grote kans op overstromingen). Daarbij werd ervoor gekozen om zowel kaarten voor het huidige klimaat als voor toekomstige klimaat (met klimaatprojectie 2050) op te maken. 

Meer info

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.