Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling

In uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn is eind 2018 een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling opgemaakt. Daarin is Vlaanderen integraal aangeduid als een gebied met een potentieel significant overstromingsrisico.

De voorlopige overstromingsrisicobeoordeling neemt de economische, sociale, ecologische en culturele schade bij overstromingen vanuit waterlopen, door intense regen of vanuit de zee in beschouwing.

Ze houdt daarbij rekening met historische overstromingen, mogelijke toekomstige overstromingen en ontwikkelingen op lange termijn zoals klimaatverandering en veranderingen in landgebruik.

Voor gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico moeten lidstaten overstromingsgevaar- en -risicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen opmaken.

 

Uit de analyse blijkt dat bijna alle Vlaamse gemeenten een significant overstromingsrisico hebben. Bovendien blijkt dat de overstromingsricio's in Vlaanderen sterk kunnen toenemen ten gevolge van klimaatverandering en wijzigingen in landgebruik. Daarom werd het hele grondgebied van Vlaanderen opnieuw aangeduid als gebied met een potentieel significant overstromingsrisico.

Vanuit de integrale benadering van het waterbeheer in Vlaanderen werd besloten om de 11 bekkens (10 in het stroomgebied van de Schelde en 1 in het stroomgebied van de Maas) aan te duiden als overstromingsrisicobeheergebied. Hierdoor blijft de integratie van de overstromingsrisicobeheerplannen in de stroomgebiedbeheerplannen gegarandeerd, waarbij gebiedsgerichte aspecten mee opgenomen worden in de bekkenspecifieke delen.

 

Raadpleeg het rapport "De Voorlopige OverstromingsRisicoBeoordeling in Vlaanderen".

 

 Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (kaart)

Aanduiding van de 11 Vlaamse overstromingsrisicobeheergebieden (ORBG)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.