Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Disclaimer

Hieronder vindt u de disclaimer voor de website www.integraalwaterbeleid.be. Hebt u vragen of opmerkingen, wendt u dan tot het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker ervan van de hiernavolgende voorwaarden. De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden nagegaan bij het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).

De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden verkregen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door het secretariaat van de CIW.

Het secretariaat van de CIW kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebruiker.

De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en de het secretariaat van de CIW is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.