Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wateradvies en waterparagraaf

De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma.

 

Het resultaat van de watertoets staat in de waterparagraaf

Blijkt uit de watertoets dat er schade aan het watersysteem kan ontstaan, dan moet dit vermeld worden in een waterparagraaf, als onderdeel van de vergunning of goedkeuring van het plan. Ook de maatregelen om de schade te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren moeten in de waterparagraaf vermeld worden.

Blijkt er geen (significante) schade aan het watersysteem te ontstaan, dan is een korte formulering voldoende.

  

De waterbeheerder adviseert vergunningverlener

Voor projecten met mogelijk belangrijke nadelige effecten kan de vergunningverlenende of planopmakende overheid zich laten bijstaan door de betrokken waterbeheerder(s) die gevraagd wordt advies te verlenen bij de watertoets. Ligt het betrokken project bijvoorbeeld in overstromingsgevoelig gebied dan is het verplicht om het advies van de waterbeheerder in te winnen.

In het wateradvies kan de waterbeheerder aanbevelingen formuleren om de geplande initiatieven bij te sturen met als doel het vermijden, beperken, herstellen of compenseren van de verwachte schade aan het watersysteem.

Wijkt de beslissing van de vergunningverlener af van het advies van de waterbeheerder(s), dan komt de motivering hiervoor ook in de waterparagraaf aan bod.

De termijn waarbinnen een wateradvies moet gegeven worden, hangt af van de vergunningen-of plannenprocedure waarbinnen het advies kadert. Is er geen termijn vastgelegd, dan bedraagt de adviestermijn 30 kalenderdagen.

       

Aan welke waterbeheerder moet advies gevraagd worden?

 

Projecten in, nabij of afwaterend naar een waterweg
 • Waterwegen en Zeekanaal NV
 • De Scheepvaart NV
 • Havenbedrijf
 • Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
Projecten in, nabij of afwaterend naar een onbevaarbare waterloop eerste categorie
 • Vlaamse Milieumaatschappij
Projecten in, nabij of afwaterend naar een onbevaarbare waterloop tweede categorie
 • provincie
 • polder of watering
Projecten in, nabij of afwaterend naar een onbevaarbare waterloop derde categorie of een niet-geklasseerde waterloop onder hun beheer *
 • gemeente
 • polder of watering
Projecten die schadelijk kunnen zijn voor grondwater
 • Vlaamse Milieumaatschappij
Projecten die uitgaan van een ruilverkavelingscomité
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

* Watert het perceel af naar een gracht die niet onder het beheer van een gemeente, polder of watering valt, dan wordt advies gevraagd aan de beheerder van de eerstvolgende geklasseerde waterloop waarin de gracht uiteindelijk uitmondt.

 

Omdat een waterbeheerder nooit tegelijk aanvrager en adviesverlener kan zijn voor eenzelfde vergunning geldt in deze situatie volgende regeling.

vergunningsaanvragerbevoegde adviesverlener
 • Vlaamse Milieumaatschappij
 • Waterwegen en Zeekanaal NV
 • De Scheepvaart NV
 • Havenbedrijf
 • Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
 • Provincie
 • Vlaamse Milieumaatschappij of
 • Waterwegen en Zeekanaal NV of
 • De Scheepvaart NV of
 • Havenbedrijf of
 • Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
 • Gemeente
 • Polder en watering
 • Provincie of
 • Vlaamse Milieumaatschappij of
 • Waterwegen en Zeekanaal NV of
 • De Scheepvaart NV of
 • Havenbedrijf of
 • Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.