Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Stroomgebiedbeheerplannen > Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 > Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten

Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten

In uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn werden tegen eind 2019 overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten opgemaakt. De kaarten zullen worden publiek gesteld via www.waterinfo.be tegen uiterlijk 22 maart 2020.

De overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten werden voor 3 kansscenario's (kleine kans, middelgrote kans en grote kans op overstromingen) opgemaakt en dit zowel voor overstromingen vanuit zee (kust), vanuit waterlopen (fluviaal) als door intense neerslag (pluviaal). Daarbij werd ervoor gekozen om zowel kaarten voor het huidige klimaat als voor toekomstige klimaat (met klimaatprojectie 2050) op te maken.

  • De overstromingsgevaarkaarten zijn de kaarten die de 'fysische eigenschappen' van de overstromingen beschrijven zoals de overstromingscontouren, waterdieptes en stroomsnelheden. Voor het aanmaken van overstromingsgevaarkaarten wordt in Vlaanderen maximaal gebruik gemaakt van modellen. Via een keten van statistische, hydrologische en hydrodynamische modellen worden de overstromingskansen met en zonder klimaatverandering in kaart gebracht.
  • De overstromingsrisicokaarten zijn de kaarten die de gevolgen voor mens, ecologie, economie en cultureel erfgoed in kaart brengen. Enerzijds zijn er kaarten die schade- en risicogevoelige receptoren in het potentieel overstroomde gebied weergeven. Anderzijds zijn er de schade- en risicokaarten die de impact van overstromingen becijferen. De overstromingsgevaarkaarten baseren zich op de overstromingsgevaarkaarten, inventarissen van potentiele receptoren en schademodellen.

De overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten en de bijhorende achtergronddocumenten zullen ter beschikking gesteld worden voor het publiek via de portaalsite www.waterinfo.be tegen uiterlijk 22 maart 2020.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid