Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebieden

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Gelieve dus bij het raadplegen van de webpagina’s over specifieke gebieden er rekening mee te houden dat de beschrijvingen niet steeds de meest recente informatie bevatten.
Blankaart waterlopen

Het uitgestrekte natuurgebied ‘De Blankaart’ en het gelijknamige drinkwaterproductiecentrum liggen binnen het afstroomgebied van de Blankaart waterlopen.

Benedenstroomse IJzer

De IJzer is volledig ingedijkt tussen Diksmuide en zijn monding in Nieuwpoort. Het laatste deel van de IJzer, van het sluizencomplex van de Ganzenpoot tot aan de monding in de zee, is nog onderhevig aan de getijdenwerking. Dit getijdengebied is zeer waardevol omdat er nog restanten van slikken en schorren voorkomen die gevormd worden door de natuurlijke getijdenwerking.

Bergenvaart - Ringslot

Zowel de Bergenvaart als het Ringslot stromen via Frankrijk naar zee. Ook bij hoge waterstanden moet de afvoer verzekerd zijn voor de laag gelegen Moeren. Daarom worden grensoverschrijdende afspraken gemaakt en de nodige afwateringsinfrastructuur voorzien.

Handzamevaart en Zarrenbeek

In het afstroomgebied van de Handzamevaart zijn al verschillende maatregelen genomen tegen wateroverlast. Nutriënten (fosfor en stikstof), organisch materiaal, geleidbaarheid en bestrijdingsmiddelen blijven te hoog voor de ontwikkeling van een evenwichtig waterleven. Zowel door de landbouw als door de huishoudens is nog initiatief nodig. Een grote uitdaging ligt in het voorkomen van erosie in de hoger gelegen gronden die in gebruik zijn voor groententeelt.

Bovenstroomse IJzer en Heidebeek

De Heidebeek en de bovenstroomse IJzer hebben nog in grote mate een natuurlijk karakter. Deze natuurlijke structuur wordt zo veel mogelijk behouden en waar mogelijk hersteld. Het water uit de IJzer en zijn zijwaterlopen wordt na behandeling als drinkwater gebruikt. De IJzerbroeken overstromen jaarlijks en vormen zo een natuurlijke buffer.

Ieperlee, kanaal Ieper - IJzer en Martjevaart

De Verdronken Weiden beschermen Ieper tegen wateroverlast. In Voormezele op de Bollaertbeek en in Zonnebeke op de Hanebeek worden gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd. Door in te zetten op duurzame landbouw en zuivering van huishoudelijk afvalwater willen we de stikstof- en fosforwaarden in de waterlopen en de geleidbaarheid verbeteren. Een grote uitdaging is het tegengaan van erosie stroomopwaarts van de Martjevaart en langs de hellingen van de Kemmelberg-Scherpenberg. In de Bollaertbeek, opwaarts van Ieper, worden hoge concentraties bestrijdingsmiddelen gemeten. Aan de landbouwers wordt advies gegeven over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en van de aanzuigplaatsen voor spuittoestellen, in functie van de drinkwaterproductie uit de Zillebeekvijver.

Langeleed - Beverdijkvaart

In de polderwaterlopen wordt het waterpeil kunstmatig geregeld. De afwatering van de laaggelegen poldergronden naar zee gebeurt via de Grote Beverdijkvaart-Koolhofvaart-Ganzenpoot en via het Langeleed-Oude Veurnevaart naar de havengeul in Nieuwpoort. Een nieuwe stormvloedkering in de havengeul zal de kust beschermen tegen hoge waterstanden op zee en inkomende golven. De afwatering van de waterlopen, de riolering en de werking van de stormvloedkering worden op elkaar afgestemd. Vooral fosfor blijft een probleemparameter. Duurzame landbouw en de verdere uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur moeten voor een daling zorgen. Om de biologische waterkwaliteit te verbeteren, is een oplossing nodig voor de vismigratie aan de monding van de Grote Beverdijk en komen er natuurvriendelijke oevers langs de Koolhofvaart.

Vladslovaart, Ieperleed, Moerdijkvaart en Provinciegeleed

De polderwaterlopen Vladslovaart, Ieperleed, Moerdijkvaart en Provinciegeleed liggen ten oosten van de IJzer in de gemeenten Middelkerke, Nieuwpoort, Gistel en Oudenburg. Een fijn netwerk van grachten en sloten zorgt er voor de afwatering van de vruchtbare poldergronden. Deze polderwaterlopen wateren af naar zee via de havengeul van Oostende of via de Ganzenpoot en havengeul in Nieuwpoort. Het waterpeil wordt er geregeld in functie van de afwatering naar zee onder invloed van de getijdenwerking.

Grote Kemmelbeek

In het afstroomgebied van de Grote Kemmelbeek lijkt een goede kwalitatieve en kwantitatieve toestand haalbaar tegen 2027.

Poperingevaart

Het stroomgebied van de Poperingevaart strekt zich uit van het noorden van Frankrijk tot in het zuiden van West-Vlaanderen. De bovenloop van de Poperingevaart, de Vleterbeek, ontspringt op de Katsberg in Frankrijk en stroomt in Abele, een deelgemeente van Poperinge, Vlaanderen binnen. In Poperinge verandert de beek van naam. Ze stroomt er als Poperingevaart verder tot in Elzendamme (Vleteren) waar ze in de IJzer uitmondt.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.