Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Poperingevaart, aandachtsgebied

Het stroomgebied van de Poperingevaart strekt zich uit van het noorden van Frankrijk tot in het zuiden van West-Vlaanderen. De bovenloop van de Poperingevaart, de Vleterbeek, ontspringt op de Katsberg in Frankrijk en stroomt in Abele, een deelgemeente van Poperinge, Vlaanderen binnen. In Poperinge verandert de beek van naam. Ze stroomt er als Poperingevaart verder tot in Elzendamme (Vleteren) waar ze in de IJzer uitmondt.

Poperingevaart - landgebruikAandachtsgebied Poperingevaart

Gebiedsgericht overleg voor de Poperingevaart

Het bekkensecretariaat IJzerbekken bracht op 23 november 2017 de actoren in het aandachtsgebied van de Poperingevaart rond de tafel voor een eerste gebiedsgericht overleg.

Door kennis en ervaring uit te wisselen en projecten en initiatieven bij elkaar te leggen, kunnen we meer bereiken. Daarom gaan we in het stroomgebied van de Poperingevaart - Vleterbeek voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak.  

Gevoelig voor overstromingen

De Poperingevaart is altijd al overstromingsgevoelig geweest. Het grote hoogteverschil tussen bron en monding ligt mee aan de basis. De weilanden aan het afwaartse deel van de Poperingevaart komen dan ook regelmatig onder water. Ze vormen een natuurlijk overstromingsgebied van de IJzer en de Poperingevaart. 

In Poperinge komen verschillende waterlopen samen: de Hipshoekbeek, de Bommelaarsbeek en de Vleterbeek. Al dat water verlaat de stad via de Poperingevaart.

Om de stad zoveel mogelijk te vrijwaren van wateroverlast moet het water opwaarts van Poperinge, ook in Frankrijk, vastgehouden worden. De voorbije jaren legde de provincie bufferbekkens aan langs de Hipshoekbeek, de Bommelaarsbeek en de Vleterbeek.  

De aanleg van het bufferbekken langs de Vleterbeek kaderde in het grensoverschrijdend project Créséty en vormt samen met het net stroomopwaarts gelegen waterreservoir een bekken dat zowel dienst doet voor watervoorziening als voor waterbeheersing. 

In mei 2017 opende de provincie een bijkomend bufferbekken langs de Robaertbeek in Poperinge. Het bekken kan, net zoals het bekken langs de Vleterbeek, gebruikt worden voor zowel waterbeheersing als voor watervoorziening voor de landbouw in droogteperiodes. Daarnaast wordt nog een hermeandering van de beek zelf voorzien, inclusief de aanleg van zandvangen en winterbeddingen. We brengen de vroeger ingebuisde waterlooptrajecten terug in open profiel volgens de historische loop en met zachthellende taluds.

Naar een betere waterkwaliteit

De Vleterbeek heeft op een aantal plaatsen nog waardevolle structuurkenmerken en een gevarieerd visbestand. Vooral de aanwezigheid van het zeldzame bermpje en de kleine modderkruiper is belangrijk. Om een goede fysicochemische waterkwaliteit in dit aandachtsgebied te kunnen bereiken, zijn vooral het stikstof- en fosforgehalte nog te hoog.

Het stroomgebied van de Poperingevaart ligt grotendeels in landbouwgebied. Landbouwers krijgen ondersteuning en begeleiding bij het bemesten en het voorkomen van incidentele lozingen. Zo worden ze aangemoedigd om de aanzuigplaats voor het vullen van spuittoestellen aan het spaarbekken van de Vleterbeek te gebruiken. Op die manier vermijden ze dat bestrijdingsmiddelen in het water komen. Het water van de Poperingevaart komt immers in de IJzer waaruit drinkwater geproduceerd wordt.

Aan de grens worden al hoge waarden voor nutriënten gemeten. Overleg met Frankrijk is dus nodig om brongericht te werken aan de goede toestand voor de Poperingevaart.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.