Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Blankaart waterlopen

  Blankaart(stempelAG)

Het uitgestrekte natuurgebied ‘De Blankaart’ en het gelijknamige drinkwaterproductiecentrum liggen binnen dit gebied. Het natuurgebied van ruim 400 ha aan rietlanden, broekbos, kleinere plassen en poldergraslanden strekt zich uit rond de centraal gelegen Blankaartvijver, op het laagste punt van de IJzerbroeken. Het gebied is een belangrijke trekpleister voor trekkende watervogels en overwinterende eenden en ganzen en is Europees beschermd Vogelrichtlijngebied en Ramsargebied. De Stenensluisvaart en de Houtensluisvaart zorgen voor de afwatering van ‘De Blankaart’ naar de IJzer. 

Blankaart waterlopen - landgebruik

Van groot belang voor natuur en drinkwaterproductie 

Een automatische stuw en pomp op de Stenensluisvaart regelen het waterpeil in het natuurgebied. In het kader van het natuurinrichtingsproject voor de Blankaart is het waterpeil stelselmatig verhoogd om verdroging tegen te gaan. Het water van de IJzer en de Blankaart waterlopen wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.   

Stappen richting een betere waterkwaliteit

Door kennis en ervaring uit te wisselen en projecten en initiatieven bij elkaar te leggen, kunnen we samen meer bereiken. Daarom gaan we in het stroomgebied van de Blankaart waterlopen voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Op 19 juni 2017 vond de startvergadering plaats. 

  • Nutriënten en bestrijdingsmiddelen

Om een goede fysicochemische waterkwaliteit te kunnen bereiken, is vooral het fosforgehalte nog te hoog. Landbouwers krijgen daarom ondersteuning en begeleiding bij het bemesten en het voorkomen van incidentele lozingen. We pakken ook de impact van bestrijdingsmiddelen aan. Sensibiliseringscampagnes en handhaving zijn hierbij erg belangrijk. Ook het gebruik van aanzuigplaatsen voor het vullen van spuittoestellen kan puntvervuiling voorkomen. Die wordt onder meer veroorzaakt door het morsen of overlopen van tanks.

  • Erosie

De Blankaartvijver wordt gevoed door waterlopen in de hoger gelegen zandleemstreek (de Ronebeek, de Steenbeek, enz.). Samen met het water komen grote hoeveelheden sediment van die opwaarts gelegen akkers mee. Erosiebestrijdingsmaatregelen langs die bovenlopen zullen ook de waterkwaliteit in de Blankaart ten goede komen.

  • Huishoudelijk afvalwater

Verder moeten we in deze landelijke regio nog heel wat huishoudens aansluiten op de waterzuiveringsinstallaties van Woumen, Staden of Langemark.

  • Vismigratie

Aanpassingen aan het pompgemaal op de Stenensluisvaart moeten er voor zorgen dat vissen kunnen passeren. De structuur van de Stenensluisvaart en Houtensluisvaart wordt hersteld.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.