Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Folder informatieplicht overstromingsgevoelige gebieden (2023)

Koopt u een pand of bouwgrond? Of huurt u er één voor meer dan negen jaar? Dan moet u vooraf tijdig informatie krijgen over het overstromingskans van het perceel of het pand.

Informatieplicht overstromingsgevoelige gebieden - Cover

Want in overstromingsgevoelige gebieden gelden immers vaak specifieke bouwverplichtingen of -beperkingen of kan het zelfs verboden zijn om nog te bouwen.

Die voorwaarden kent u maar beter vóór u overgaat tot de koop of huur.
Ook voor vastgoed in afgebakende overstromingsgebieden en afgebakende
oeverzones geldt deze informatieplicht. Hier gaat het bijna altijd om niet-bebouwbare percelen, zoals akkerland of weiland, meestal niet om bouwgronden.

De informatieplicht beschermt u als kandidaat-koper of kandidaat-huurder. U neemt weloverwogen een beslissing en staat achteraf niet voor onaangename verrassingen. De informatieplicht geldt voor uw vastgoedmakelaar, uw notaris en de eigenaar van het pand of de grond.

Deze folder informeert over de gewijzigde informatieplicht (vanaf 1 januari 2023). 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.