Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Draaiboek actualisatie watertoetskaart en kaarten overstromingsgevoelige gebieden (handleiding, 2023)

Het draaiboek geeft duiding bij de procedures voor het opstellen en het actueel houden van de kaarten bij het uitvoeringsbesluit watertoets, dat op 25 november 2022 gewijzigd werd.

Dit besluit bevat:

  • de advieskaart watertoets die aangeeft op welke locaties advies aan de oppervlaktewaterbeheerder moet gevraagd worden in het kader van overstromingen.
  • kaarten met de afbakening van:
    • de overstromingsgevoelige gebieden vanuit zee: gebieden die overstromen bij storm op zee
    • de fluviale overstromingsgevoelige gebieden: gebieden die overstromen wanneer grotere rivieren buiten hun oevers treden
    • de pluviale overstromingsgevoelige gebieden: gebieden die overstromen bij lokale intense neerslag.

Het draaiboek geeft duiding bij de procedures voor het opstellen en het actueel houden van deze kaarten. 

Raadpleeg het draaiboek

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.