Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Publicaties

Hierna vindt u een overzicht van publicaties van de CIW en de waterbeheerplannen.
Integraal waterbeleid in Vlaanderen (brochure, 2014)

In 2013 wijzigde het decreet Integraal Waterbeleid. Het waterbeleid werd effectiever en efficiënter gemaakt door het planningsproces en de overlegstructuren van het integraal waterbeleid te vereenvoudigen. Deze brochure beschrijft de grote lijnen van het integraal waterbeleid anno 2014.

Folder 'Slim omgaan met regenwater' (folder, 2013)

Bouwt of verbouwt u? Dan moet u voor bouwaanvragen die u indient vanaf 1 januari 2014 rekening houden met een nieuwe Vlaamse verordening over de manier waarop u met regenwater moet omgaan op het particuliere domein. De nieuwe verordening vervangt een verordening uit 2004 en is strenger. De folder 'Slim omgaan met regenwater' vat voor u de grote lijnen van de verordening samen. De volledige tekst van de verordening vindt u op de website van Ruimte Vlaanderen.

Code Goede praktijk rioleringssystemen (2012)

Op 20 augustus 2012 keurde minister Joke Schauvliege het ministerieel besluit goed dat de herziene code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het ouderhoud van rioleringssystemen vaststelt.

1ste Opvolging 'Globale evaluatie overstromingen' (rapport, 2012)

Vlaanderen werd in de periode van 13 tot 16 november 2010 getroffen door zware overstromingen. In 2011 maakte de CIW een globale evaluatie van de overstromingen en besliste ze om jaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het actieplan opgenomen in de globale evaluatie.

Brochure 'Overstromingsveilig bouwen en wonen' (2011)

Om gezinnen in overstromingsgevoelig gebied te informeren over hoe overstromingsveilig te (ver)bouwen en wat te doen bij een overstroming publiceerde de CIW de brochure “Overstromingsveilig bouwen en wonen, hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door overstromingen?”.

Brochure 'Watertoets bij ruimtelijke plannen' (2009)

Om de adviesverleners wegwijs te maken in de goedkeuringsprocedure van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) en bijzondere plannen van aanleg (BPAs) publiceerde de CIW de brochure 'Watertoets bij ruimtelijke plannen'.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.