Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Publicaties

Hierna vindt u een overzicht van publicaties van de CIW en de waterbeheerplannen.
3de Opvolging globale evaluatie / resolutie wateroverlast (rapport, 2014)

Het rapport 'Opvolging uitvoering Globale evaluatie overstromingen 2010 & Resolutie wateroverlast 2014' is de derde een laatste gecoördineerde rapportering over de uitvoering van het actieplan opgenomen in de globale evaluatie van de overstromingen 2010 en de Resolutie Wateroverlast van het Vlaams Parlement van 7 juli 2011.

Integraal waterbeleid in Vlaanderen (brochure, 2014)

In 2013 wijzigde het decreet Integraal Waterbeleid. Het waterbeleid werd effectiever en efficiënter gemaakt door het planningsproces en de overlegstructuren van het integraal waterbeleid te vereenvoudigen. Deze brochure beschrijft de grote lijnen van het integraal waterbeleid anno 2014.

Code Goede praktijk rioleringssystemen (2012)

Op 20 augustus 2012 keurde minister Joke Schauvliege het ministerieel besluit goed dat de herziene code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het ouderhoud van rioleringssystemen vaststelt.

1ste Opvolging 'Globale evaluatie overstromingen' (rapport, 2012)

Vlaanderen werd in de periode van 13 tot 16 november 2010 getroffen door zware overstromingen. In 2011 maakte de CIW een globale evaluatie van de overstromingen en besliste ze om jaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het actieplan opgenomen in de globale evaluatie.

Brochure 'Overstromingsveilig bouwen en wonen' (2011)

Om gezinnen in overstromingsgevoelig gebied te informeren over hoe overstromingsveilig te (ver)bouwen en wat te doen bij een overstroming publiceerde de CIW de brochure “Overstromingsveilig bouwen en wonen, hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door overstromingen?”.

Brochure 'Watertoets bij ruimtelijke plannen' (2009)

Om de adviesverleners wegwijs te maken in de goedkeuringsprocedure van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) en bijzondere plannen van aanleg (BPAs) publiceerde de CIW de brochure 'Watertoets bij ruimtelijke plannen'.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.